Giá và chi phí xây dựng

Định mức dự toán

Chủ đề
407
Bài viết
1.346
Chủ đề
407
Bài viết
1.346

Giá nhân công

Chủ đề
287
Bài viết
2.173
Chủ đề
287
Bài viết
2.173

Giá ca máy

Chủ đề
220
Bài viết
918
Chủ đề
220
Bài viết
918

Giá nhiên liệu, năng lượng

Giá nhiên liệu, năng lượng các thời điểm phục vụ xây dựng đơn giá, điều chỉnh dự toán
Chủ đề
51
Bài viết
202
Chủ đề
51
Bài viết
202

Đơn giá đất

Chủ đề
67
Bài viết
215
Chủ đề
67
Bài viết
215

Cước vận chuyển

Chủ đề
94
Bài viết
356
Chủ đề
94
Bài viết
356