Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn về các lệnh, tính năng của phần mềm.