Quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư, Ban QLDA, Tư vấn và Người quyết định đầu tư