Trung ương ban hành

Các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng công trình do các cơ quan Trung ương ban hành.

Chính phủ

Các văn bản liên quan đến đầu tư xây dựng công trình của Chính phủ.
Chủ đề
497
Bài viết
821
Chủ đề
497
Bài viết
821

Bộ Xây dựng

Các văn bản về đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng.
Chủ đề
363
Bài viết
1.535
Chủ đề
363
Bài viết
1.535

Bộ Kế hoạch và đầu tư

Các văn bản về đầu tư xây dựng công trình của Bộ Kế hoạch và đầu tư.
Chủ đề
78
Bài viết
191
Chủ đề
78
Bài viết
191

Bộ Tài chính

Các văn bản liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình do Bộ Tài chính ban hành.
Chủ đề
228
Bài viết
343
Chủ đề
228
Bài viết
343

Bộ Giao thông vận tải

Các văn bản về đầu tư xây dựng công trình của Bộ Giao thông vận tải.
Chủ đề
74
Bài viết
88
Chủ đề
74
Bài viết
88

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Các văn bản về đầu tư xây dựng công trình của Bộ Nông nghiệp Và PTNT.
Chủ đề
12
Bài viết
29
Chủ đề
12
Bài viết
29

Bộ lao động thương binh & Xã hội

Các văn bản về chế độ tiền lương, an toàn lao động... liên quan đến đầu tư xây dựng công trình của Bộ Lao động thương binh & Xã hội
Chủ đề
57
Bài viết
84
Chủ đề
57
Bài viết
84

Bộ Công Thương

Các văn bản liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình do Bộ Công Thương ban hành.
Chủ đề
99
Bài viết
180
Chủ đề
99
Bài viết
180

Bộ Tài Nguyên Môi Trường

Các văn bản liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình do Bộ Tài Nguyên Môi Trường ban hành.
Chủ đề
73
Bài viết
84
Chủ đề
73
Bài viết
84

Bộ khác - liên Bộ

Các văn bản liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình do các Bộ Ngành khác ban hành.
Chủ đề
96
Bài viết
103
Chủ đề
96
Bài viết
103