Resources

Top resources

pth911
Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
2
Cập nhật
lamriver
Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
12
Cập nhật
pth911
Luật Lưu Trữ số 01/2011/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2011
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
10
Cập nhật
pth911
Luật Khiếu Nại số 02/2011/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2011
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
5
Cập nhật
pth911
Luật Tố Cáo số 03/2011/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2011
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
6
Cập nhật
pth911
Luật đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
5
Cập nhật
pth911
Luật số 52/2005/QH11 của Quốc hội: Luật Bảo vệ môi trường
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
10
Cập nhật
lamriver
Luật Giá của Quốc hội, số 11/2012/QH13
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
15
Cập nhật
malsoni810
Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
16
Cập nhật
pth911
Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
14
Cập nhật
nguyentheanh
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
1.026
Cập nhật
nguyentheanh
Luật Xây dựng mới số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014
5,00 star(s) 3 ratings
Downloads
1.519
Cập nhật
Lập hồ sơ đấu thầu gói thầu xây lắp nguyentheanh
đấu thầu xây lắp, gói thầu, lập giá thầu, hồ sơ đấu thầu
4,68 star(s) 25 ratings
Downloads
3.311
Cập nhật
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD, khóa mềm, 32bit nguyentheanh
  • Featured
lap ho so hoan cong, lap ho so chat luong, quan ly chat luong
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
778
Cập nhật
nguyentheanh
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
207
Cập nhật
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự toán GXD nguyentheanh
Tự học lập dự toán, phần mềm dự toán, đọc bản vẽ, bóc khối lượng
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
166
Cập nhật