Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 2015-04-10

No permission to download
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012.
--------------------------------------------------
- Về cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo thực hiện theo quy định tại điều 31 Luật Quảng cáo.
Tác giả
DutoanGXD
Downloads
12
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from DutoanGXD

Top Bottom