Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Luật số 52/2005/QH11 của Quốc hội: Luật Bảo vệ môi trường 2015-04-10

No permission to download
Luật số 52/2005/QH11 của Quốc hội: Luật Bảo vệ môi trường.
Hiệu lực thi hành
- Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2006.
- Luật này thay thế Luật bảo vệ môi trường năm 1993.

Nguồn: http://vanban.chinhphu.vn
Tác giả
DutoanGXD
Downloads
10
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from DutoanGXD

Top Bottom