Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Bảng giá đất tỉnh Trà Vinh năm 2011

  • Khởi xướng thanhhaisivc
  • Ngày gửi
T

thanhhaisivc

Guest
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH TRÀ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 12/2010/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 23 tháng 12 năm 2010QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Bảng giá các loại đất

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2011.Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật đất đai; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - Kỳ họp thứ 25 về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01/01/2011.

Điều 3. Giao Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế Trà Vinh căn cứ vào chức năng của mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh căn cứ Quyết định này thi hành./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Cục KTVB-Bộ TP; CHỦ TỊCH

- Các Bộ: TN&MT, Tài chính;

- TT.TU-TT.HĐND tỉnh;

- Các Sở, Ban ngành tỉnh (3hệ);

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;

- Thành viên UBND tỉnh; Trần Hoàn Kim

- Như điều 4;

- Viện Kiểm sát ND, Toà án ND tỉnh;

- Đài PTTH TV, Báo Trà Vinh;

- BLĐVP, các Phòng, Ban, TT thuộc VP;

- Website Chính phủ;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT.

Chi tiết download tại đây
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Trình bày lấy mẫu nhiều loại vật liệu trong cùng 1 biên bản theo dõi lấy mẫu

  • 339
  • 0
Trình bày lấy mẫu nhiều loại vật liệu trong cùng 1 biên bản theo dõi lấy mẫu Trên công trường xây dựng sử dụng rất nhiều loại vật liệu, để đảm bảo chất lượng phải lấy mẫu. 1 loại vật liệu lấy nhiều mẫu, lấy mẫu nhiều lần và để theo dõi người ta...
Top Bottom