Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng chuyển giao BT

Thành viên đã xem (Total:0)

minhhang-susu

Thành viên nhiều triển vọng
#3
Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường theo hình thức BT được lập ngay sau có quyết định phê duyệt Đề xuất dự án ( theo hình thức BT), được lập theo Nghị đinh 15/2015/NĐ-CP ( Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư) và theo hướng dẫn tại Phụ lục III- Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT ( Thông tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư) .

Hồ sơ gồm đầy đủ các phần sau:

I. Phần Thuyết minh tổng hợp

1. Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi

- Phần 1: Thông tin cơ bản của dự án

- Phần 2 : Căn cứ lập báo cáo nghiên cứu khả thi

- Phần 3: Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi

+ Chương 1: Sự cân thiết phải đầu tư dự án

+ Chương 2: Thuyết minh về kỹ thuật của dự án

+ Chương 3: Tác động về môi trường, xã hội và quốc phòng, an ninh

+ Chương 4: Phân tích tài chính của dự án

+ Chương 5: Loại hợp đồng dự án, phân tích rủi ro trong quá trình thực hiện dự án, các hỗ trợ của nhà nước, kế hoạch thực hiện và quản lý thực hiện dự án

- Phần 4: Kết luận và kiến nghị

- Các phụ lục tính toán, văn bản pháp lý, phương án tài chính…

2. Thuyết minh thiết kế cơ sở

- Chương 1: Thuyết minh tổng quát

- Chương 2: Căn cứ lập hồ sơ thiết kế cơ sở

- Chương 3: Đặc điểm hiện trạng của dự án

- Chương 4: Giải pháp kỹ thuật

- Chương 5: Tiến độ thực hiện- điều kiện thi công

- Chương 6: Kết luận và kiến nghịII. Phần Dự toán – tổng mức đầu tư- phương án tài chính dự án

1. Dự toán ( bao gồm hạng mục giao thông, thoát nước mưa, điện chiếu sáng, tổng hợp phần xây dựng + TB)

2. Tổng mức đầu tư + phương án tài chính

- Phụ lục 1: Tổng mức đầu tư

- Phụ lục 2 : Nhu cầu vốn

- Phụ lục 3: Kế hoạch vay vốn

- Phụ lục 4: Kế hoạch trả nợ

III. Phần Bản vẽ

http://thuvienxaydung.net/document/...tai-chinh-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-bt.html