Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

chi phí lãi vạy trong dụ toán công trình

thanhpt_dltn

Thành viên mới
Bài viết
3
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
Chi phí lãi vay trong TT 06/2016/ ngày 10/3/2016 thì tại í b, khỏa 5, điều 7 có nói rõ là không tính chi phí lãi vạy vào dự toán. vậy để xác định chi phí lãi vay của DA thì tính vào đâu.
 

Tranngochai1979

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
29
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 856/BXD-KTXD
V/v tính chi phí lãi vay trong dự toán xây dựng đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: Sở Công Thương - thành phố Hải Phòng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 368/SCT-NL ngày 29/3/2017 của Sở Công Thương - thành phố Hải Phòng về việc tính chi phí lãi vay trong dự toán xây dựng đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như:
Theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng là dự toán xây dựng công trình và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có). Tổng mức đầu tư được xác định theo Khoản 2, Điều 5 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 và Điều 4 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 3 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD thì chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng thuộc nội dung chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng. Việc xác định chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 4 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Sở Công Thương - thành phố Hải Phòng căn cứ ý kiến trên để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

Như trên;
Lưu: VT, Vụ KTXD, D05.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


(đã ký)

Bùi Phạm Khánh
 

Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Khóa học Kỹ sư Quantity Surveyor (Kỹ sư QS GXD) tại Hồ Chí Minh khai giảng
  • 579
  • 4
Thời gian là thứ quý giá nhất trong cuộc đời, có đặc điểm: chỉ trôi 1 chiều, hữu hạn và rất nghiệt ngã. Mỗi phút giây trôi qua chúng ta không cách gì lấy lại được, tiền tỷ cũng ko mua lại được. Ở lớp Kỹ sư QS chúng tôi chia sẻ với bạn thứ quý...
Top Bottom