Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Cho em hỏi về Điều chỉnh Hợp đồng

Thành viên đã xem (Total:0)

billgates

Thành viên mới
#1
Các bác cho em hỏi:
- Bên em Ký hợp đồng xây lắp với giá trị trúng thầu là: 3,6 tỷ đồng.

- Trong quá trình thi công có bổ sung phát sinh và Giá trị phê duyệt bổ sung dự toán phát sinh: 1 tỷ đồng.

Vậy có bắt buộc phải trình phê duyệt điều chỉnh giá trúng thầu là: 3,6 tỷ+ 1 tỷ = 4,6 tỷ đồng, rồi mới được ký phụ lục hợp đồng. Hay khi có Quyết định phê duyệt bổ sung dự toán phát sinh là có thể ký luôn phụ lục hợp đồng và là cơ sở để thanh toán.

Vì theo TT 09/2008/TT-BXD “V/v Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng” tại “7.1. Đối với những hợp đồng đã ký kết, thì căn cứ vào dự toán chi phí xây dựng bổ sung và nội dung hợp đồng đã ký kết, chủ đầu tư và nhà thầu ký bổ sung giá hợp đồng làm cơ sở thanh toán hợp đồng” thì không cần phải có Quyết định phê duyệt điều chỉnh giá trúng thầu nữa. Nhưng đấy là điều chỉnh do biến động về giá …. Còn điều chỉnh bổ sung về khối lượng thì có văn bản nào bắt buộc phải có Quyết định điều chỉnh giá trúng thầu như trên không?

Mong các bác giúp?
 

laihungkt

Thành viên rất triển vọng
#2
Theo minh thi không làm bước điều chỉnh giá trúng thầu mà ký phụ lục hợp đồng luôn trong đó ghi rõ giá trị hợp đồng + giá trị phát sinh. Ban tham khảo điều 37 nghị đinh 37 về đièu chỉnh hợp đồng

Điều 37. Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng
1. Các bên tham gia hợp đồng phải thỏa thuận cụ thể về các trường hợp được điều chỉnh khối lượng, phạm vi và trình tự, thủ tục điều chỉnh khối lượng.
2. Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng được quy định sau:
a) Đối với hợp đồng trọn gói: Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện).
Trường hợp này, khi điều chỉnh khối lượng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng;
trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành.
b) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: Bổ sung những khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng nhưng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; các khối lượng công việc đã có đơn giá trong hợp đồng được xác định theo khối lượng hoàn thành thực tế (tăng hoặc giảm so với khối lượng trong hợp đồng đã ký) được nghiệm thu.
3. Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn giá trong hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện.