Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Hệ số điều chỉnh nhân công

Thành viên đã xem (Total:7)

BACHHUYEN20

Thành viên có triển vọng
#1
theo TT 06/2016 của BXD thì chi phí nhân công được xác định :khối lượng nhân công ca máy x chi phí nhân công x hệ số điều chỉnh nhân công
câu hỏi : theo quyết định của UBNN về điều chỉnh dự toán về hệ số bù nhân công ,ca máy có hai hệ số điều chỉnh em còn thắc mắc : hệ số điều chỉnh nhân công được phân theo khu vực 0,1,0,2... và một hệ số điều chỉnh nhân công đối với khu vực vùng sâu vung xa được hướng dân trong quyết định của UBNN ( cũng phân theo khu vưc 0,1 0,2,...) vậy theo công thức tính chi phí nhân công theo thông tư 06/2016 thì hệ số điều chỉnh nhân công đối với khu vực vùng sâu vùng xa được tính như thế nào ,nếu nhập trong phần mềm thì được nhập vào đâu