Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Kết nối và truy vấn cơ sở dữ liệu CSV bằng Visual Basic 6.0

freeway2207

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
37
Điểm thành tích
8
Lĩnh vực
Dữ liệu CSV là loại dữ liệu đơn giản, chứa trong file text với đuôi là *.csv. Dữ liệu CSV (file *.csv) khi mở bằng Notepad thì mỗi bản ghi (record) được đặt trên một hàng và mỗi trường (field) được năng cách nhau bởi một dấu phẩy. Ví dụ:
Mã:
STT,HoTen,SinhNgay,QueQuan
1,Dao Anh Dat,7/22/1985,Hai Duong
2,Phan Dang Dung,11/10/1987,Nam Dinh
3,Bui Van Thanh,11/12/1988,Hung Yen
Còn khi mở trên Excel thì mỗi bản ghi vẫn là một dòng tuy nhiên mỗi cột Excel thì lại tương ứng với một trường của bản ghi.
Visual Basic 6 (VB6) cho ta sự lựa chọn về kỹ thuật lập trình với database, cơ bản là dùng DAO (đây là kỹ thuật đã cũ) hoặc dùng ADO (ActiveX Data Object). Với ADO cho phép ta làm việc với mọi nguồn dữ liệu (data sources), không nhất thiết là Access Database hay ODBC.
Khi dùng VB6 thao tác với dữ liệu CSV cần hiểu mỗi file CSV tương đương với 1 Table trong Database Access vì thế khi khai báo nguồn dữ liệu (Data source) chỉ khai báo đến cấp Folder chứ các file (bảng) dữ liệu.

Đoạn chương trình lọc và hiển thị (select) dữ liệu CSV:
Mã:
Private Sub cmdRead_Click()
  Set con = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set Rec = CreateObject("ADODB.Recordset")
  
  con.CursorLocation = 3
  con.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
       "Data Source=" & App.Path & "\" & ";" & _
       "Extended Properties=""text;HDR=YES;FMT=Delimited"""
  
  Rec.Open "SELECT * FROM DuLieu.csv", _
       con, 3, 3, adCmdText
  
  Set DataGrid1.DataSource = Rec
End Sub


Đoạn chương trình chèn thêm bản ghi (insert) vào dữ liệu CSV
Mã:
Private Sub cmdWrite_Click()
  Const adCmdText = &H1
  Dim sql As String
  Set con = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set Rec = CreateObject("ADODB.Recordset")
  
  con.CursorLocation = 3
  con.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
       "Data Source=" & App.Path & "\" & ";" & _
       "Extended Properties=""text;HDR=YES;FMT=Delimited"""
       
  sql = "INSERT INTO Dulieu.csv " & _
      "(STT, HoTen, SinhNgay, QueQuan) " & _
      " VALUES (" & _
      "'" & txtSTT & "', " & _
      "'" & txtTen & "', " & _
      "'" & txtNSinh & "', " & _
      "'" & txtQue & "'" & _
      ")"
  
  con.Execute sql, , adCmdText
  
  Rec.Open "SELECT * FROM DuLieu.csv", _
       con, 3, 3, adCmdText
  
  Set DataGrid1.DataSource = Rec
End Sub


Các bạn có thể tải chương trình mẫu trong file đính kèm.
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:

nhatlyyeu

Thành viên mới
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
hay quá, đúng là cái em đang cần đây rồi, tìm mãi mới thấy được cái này, mỏi hết cả mắt. cảm ơn thớt ạh
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải...
 • 113
 • 0
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, cọc khoan nhồi, giếng cát, trạm BTS... các kiểu. Gọi tên, tra mã, định mức các công việc để đưa vào làm...
Top Bottom