Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Thành viên đã xem (Total:0)

nguyentheanh

GĐ Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng
Thành viên BQT
#1
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực từ 01/07/2015)

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Đối tượng áp dụng là:

1. Các doanh nghiệp.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.

Khoản 8, Điều 4 Giải thích từ ngữ:
8. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
(nội dung này làm nền tảng cho nhiều vấn đề về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình)
 

Attachments