Phần mềm Đấu thầu GXD khóa mềm 64bit 15-5-2015 giá nhân công và lương thợ theo Thông tư số 01/2015

Phần mềm Đấu thầu GXD khóa mềm 64bit 15-5-2015 giá nhân công và lương thợ theo Thông tư số 01/2015 SU40MK2

No permission to download

Thành viên đã xem (Total:0)

nguyentheanh

GĐ Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng
Thành viên BQT
#1
nguyentheanh đăng tải 1 tài nguyên mới trên Thư viện GXD:

Phần mềm Đấu thầu GXD khóa mềm 64bit 15-5-2015 - Đấu thầu GXD đổi tên từ phần mềm Dự thầu GXD

Phần mềm Đấu thầu GXD khóa mềm 32bit. Phiên bản này cải tiến các vấn đề sau:
- Dữ liệu tính giá nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD về giá nhân công của Bộ Xây dựng
- Dữ liệu tính giá nhân công được phân thành nhóm 1, nhóm 2 theo đúng Thông tư số 01/2015/TT-BXD
- Chọn địa điểm thi công xây dựng trong sheet Ts sẽ tự chọn mức lương đầu vào để tính giá nhân công
- Bảng giá nhân công (sheet Nhan cong) thay đổi cách tính theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD.
- Tiền lương trong giá ca máy cũng...
Bạn hãy kích vào đây để tìm hiểu thêm về tài nguyên này...