Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Recommended bid procedures/Những lời khuyên cho quá trình đấu thầu

  • Khởi xướng Hugolina
  • Ngày gửi
H

Hugolina

Guest
Để tìm hiểu thêm về quy trình đấu thầu ở nước ngoài, và cũng để học thêm tiếng Anh về đấu thầu, tôi xin giới thiệu với các bạn tài liệu "Recommended Bid Procedures"/Những lời khuyên trong quá trình đấu thầu của Nhà xuất bản Mc Grawhill Construction, đăng tại trang web của Hiệp hội kỹ sư định giá chuyên ngành Hoa Kỳ. Tôi có gửi kèm theo đây file toàn bộ nội dung. Chúng ta sẽ đi theo từng mục thảo luận của cuốn sách nhé:

1. Invited or selected bidders

1.1 Invited or selected bidders-prime bidders

The Issue: Should Prime bids be received from any Prime Bidder, or should bids be received only from invited (Pre-qualified) Bidders?

Discussion:
Many public Owners are required by law to solicit and accept bids from any bidder which meets the criteria set forth in the bidding documents (e.g., which provides a bid bond, properly executes its bid form, etc.).

These criteria are often inadequate to determine whether the Prime Bidder is “responsible”. That is, such criteria fail to determine whether the firm has the financial and organizational resources necessary to bid and construct the project under consideration.

For this reason, many Owners use a pre-qualification process to gather information from and about a prospective bidder prior to issuing bid documents. After evaluating this information, the Owner selects those Prime Bidders which it determines are best qualified to both bid and construct the project.

Recommendations: Where pre-qualification is used:

1. The number of Prime Bidders selected should be limited to no more than four to six. This number will insure both adequate and spirited competition.

2. The selected Prime Bidders and the construction community at large should be notified of the names of selected Prime Bidders prior to issuing bid documents.

3. Bids should be publicly opened. See also Section 4, Day and Time for Receiving Bids.

4. The contract should be awarded to the lowest responsive bidder.

5. All pre-qualified Prime Bidders should be able to furnish payment and performance bonds for the project being bid to the Owner, and to identify for the Owner the costs for such bonds.
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:
H

Hugolina

Guest
1. Có nên sơ tuyển nhà thầu?

1.1. Có nên sơ tuyển để lựa chọn Nhà thầu chính hay không?

Nêu vấn đề: Nên mời rộng rãi tất cả các nhà thầu chính, hay chỉ nên mời các nhà thầu đã qua sơ tuyển ?

Thảo luận :
Nhiều Chủ đầu tư công trình công phải thực hiện theo Luật là phải mời và chấp nhận hồ sơ dự thầu của tất cả các nhà thầu đạt tiêu chí nêu trong Hồ sơ mời thầu(ví dụ như có nộp bảo lãnh dự thầu, đơn dự thầu phù hợp…vv)

Những tiêu chí này thường không đủ để xác định được liệu Nhà thầu có “đáp ứng” hay không. Có nghĩa là, các chỉ tiêu đó không đủ để xác định được là nhà thầu có đủ năng lực tài chính hoặc tổ chức cần thiết để thi công gói thầu hay không.
Vì thế, nhiều Chủ đầu tư chọn quy trình sơ tuyển để thu thập thông tin về các nhà thầu tiềm năng trước khi phát hành hồ sơ mời thầu. Sau khi đánh giá các thông tin này, Chủ đầu tư chọn ra các nhà thầu chính được xác định là có năng lực tốt nhất để tham gia đấu thầu và thi công gói thầu.


Lời khuyên : Nếu có sử dụng sơ tuyển:

1. Số lượng nhà thầu được lựa chọn nên giới hạn ở mức không quá 4 hoặc 6 nhà thầu. Số lượng này sẽ đảm bảo đủ về số lượng cũng như tinh thần cạnh tranh.


2. Nên thông báo kế quả sơ tuyển cho các nhà thầu trúng thầu sơ tuyển và giới xây dựng trước khi phát hành hồ sơ mời thầu.


3. Hồ sơ thầu cần được mở công khai. Xem thêm phần 4. Ngày giờ nhận Hồ sơ mời thầu


4. Nên trao hợp đồng cho nhà thầu đáp ứng các tiêu chí và có giá thầu thấp nhất


5. Tất cả các nhà thầu sơ tuyển phải có đủ khả năng nộp bảo lãnh thanh toán và bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Chủ đầu tư, và xác định cho Chủ đầu tư các chi phí cho các bảo lãnh trên.


Các từ cần chú ý:

Bidder: Nhà thầu tham gia dự thầu

Prime bidder : Nhà thầu chính, tổng thầu

Pre-qualification: Sơ tuyển

Prequalified bidder : Nhà thầu sơ tuyển

Bid form : Mẫu đơn dự thầu, đơn dự thầu

Bid bond : Bảo lãnh dự thầu (Một điều thú vị là có sự khác biệt với luật ta, bảo lãnh dự thầu ở Mỹ thường cam kết là trong trường hợp nhà thầu có giá thấp nhất đã trúng thầu mà từ chối thực hiện hợp đồng thì bên bảo lãnh phải trả khoản tiền chênh lệch giữa giá chào của nhà thầu đó và giá chào của nhà thâu thấp nhất tiếp theo trong danh sách).

Issue bidding documents: Phát hành hồ sơ mời thầu

Responsive bidder : Nhà thầu đáp ứng các tiêu chí của Hồ sơ mời thầu

Payment bond : Bảo lãnh thanh toán (bảo đảm là tổng thầu sẽ thanh toán tiền nhân công, vật tư đã nhận cho các nhà thầu phụ, nhà cung cấp và công nhân viên của mình)

Performance bond: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Người dịch: Hugolina

 
Last edited by a moderator:
H

Hugolina

Guest
1.2 Invited or selected bidders-subcontractors and material suppliers

The Issue: Should Subcontractor and Material Supplier bids be received from any Subcontractor and Material Supplier or only from those which the Owner pre-qualifies?

Discussion:
There are two principal schools of thought on this issue. One is that the Prime Bidder should bear the responsibility for the Subcontractors and Material Suppliers it uses. The other is that the Owner has a valid interest in assuring itself as to the capability of its Subcontractors and Material Suppliers. An associated question for Owners in this case is the extent to which pre-qualification is carried. Some Owners choose to pre-qualify only mechanical and electrical Subcontractors; others pre-qualify these and roofing, masonry, and excavation Subcontractors; still others pre-qualify all Subcontractors. Whether and to what extent Subcontractors are pre-qualified is the choice of the individual Owner. Many Prime Bidders would prefer the Owner not pre-qualify Subcontractors and/or Material Suppliers.

Recommendations:
Where Subcontractor pre-qualification is used:
1. The names and disciplines of all pre-qualified Subcontractors and Material Suppliers should be published concurrently with those of pre-qualified Prime Bidders.
2. All pre-qualified Subcontractors and Material Suppliers should be able to furnish payment and performance bonds for the project being bid to the Prime Bidders, and to identify the cost for such bonds
 
H

Hugolina

Guest
1.2 Có cần sơ tuyển trước các nhà thầu phụ và nhà thầu cung cấp vật tư hay không?

Vấn đề: Có nên mời thầu rộng rãi để chọn Nhà thầu phụ và Nhà cung cấp vật tư, hay chỉ nên chọn lựa từ các nhà thầu đã được Chủ đầu tư sơ tuyển?

Thảo luận :
Hiện có hai trường phái quan điểm chính về vấn đề này. Trường phái thứ nhất cho rằng Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm đối với Nhà thầu phụ và Nhà cung cấp mà họ sử dụng. Trường phái còn lại cho rằng Chủ đầu tư có lợi nếu tự mình khẳng định năng lực của các Nhà thầu phụ và Nhà cung cấp. Một vấn đề chung mà Chủ đầu tư cần giải quyết trong chuyện này là cần thực hiện sơ tuyển ở mức độ nào. Một số Chủ đầu tư chỉ sơ tuyển nhà thầu cơ điện; số khác thì sơ tuyển cả nhà thầu cơ điện, cả nhà thầu phần mái, nhà thầu phần xây và nhà thầu phần đào đất. Cũng có những Chủ đầu tư sơ tuyển tất cả. Việc sơ tuyển hay không, và sơ tuyển ở mức độ nào hoàn toàn là lựa chọn của riêng Chủ đầu tư.Nhiều Tổng thầu thích Chủ đầu tư không sơ tuyển Nhà thầu phụ và/hoặc Nhà cung cấp .

Lời khuyên: Nếu áp dụng sơ tuyển Nhà thầu phụ:

1. Tên và chuyên ngành của tất cả các nhà thầu phụ và nhà cung cấp đã sơ tuyển cần được công bố đồng thời với tên và chuyên ngành của nhà thầu chính.
2. Tất cả các Nhà thầu phụ và Nhà cung cáp cần nộp bảo lãnh thanh toán và bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho nhà thầu chính và phải xác định rõ chi phí cho các bảo lãnh đó.

Từ vựng cần lưu ý:
Subcontractor: Nhà thầu phụ
Supplier : Nhà cung cấp
Owner: Chủ đầu tư
Schools of thought: Trường phái quan điểm
Bear responsibility for ...: Chịu trách nhiệm về...
Mechanical and electrial contractor (ME contractor): Nhà thầu phần cơ điện
Roofing contractor: Nhà thầu chuyên phần mái công trình
Masonry contractor : Nhà thầu chuyên phần xây công trình
Excavation contractor: Nhà thầu chuyên phần đào đất công trình
Furnish bonds: Nộp bảo lãnh
Cost for bonds: Phí bảo lãnh
 
Last edited by a moderator:
H

Hugolina

Guest
2. Advertisement for bids

The Issue: Should a bid be advertised? If so, what information should be included in the advertisement?

Discussion: A typical bid advertisement is issued prior to the issuance of bid documents for the purpose of attracting prospective bidders. It may be mailed to individual firms, published in an appropriate newspaper or magazine of general circulation in the construction industry, and/or posted in plan rooms.

Recommendations: A bid advertisement should:

1. Be circulated sufficiently in advance of the distribution of bidding documents to allow prospective bidders to include the project in their respective bid calendars. The minimum advance notice should be 30 days prior to bid document issue.

2. Contain a short description of the project including bid date, time, approximate contract amount, approximate size (or capacity), project location, licensing requirements, and bid and performance and payment bond requirements.

3. Be circulated to both individual Prime and major Subcontractor and Material Supplier prospective bidders, published in construction oriented magazines and newspapers, and posted in plan rooms.

4. State date of document availability, location to obtain documents, and deposit and refund provisions.
 
H

Hugolina

Guest
2. Quảng cáo mời thầu

Vấn đề: Có nên quảng cáo mời thầu hay không? Nếu có, thì nên đưa những thông tin nào vào quảng cáo?

Thảo luận: Trước khi phát hành hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư thường quảng cáo mời thầu nhằm mục đích thu hút các nhà thầu tiềm năng. Quảng cáo có thể được gửi đến từng công ty nhà thầu, đăng trên các báo và tạp chí phát hành rộng rãi trong ngành xây dựng và/hoặc đưa lên các phòng kỹ thuật trên các website.

Lời khuyên : Quảng cáo mời thầu cần:

1. Được phát hành trước khi phát hành hồ sơ mời thầu với thời gian đủ đề các nhà thầu có thể chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Thời gian quảng cáo tối thiểu nên là 30 ngày trước khi phát hành Hồ sơ mời thầu.

2. Nội dung quảng cáo bao gồm mô tả sơ lược về dự án trong đó có ngày và thời gian mở thầu, giá trị ước tính, quy mô (hoặc công suất ước tính), địa điểm thực hiện dự án, các yêu cầu về giấy phép, các yêu cầu về bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh thanh toán.

3. Gửi quảng cáo đến cả tổng thầu và nhà thầu phụ, nhà cung cấp, đăng trên các báo và tạp chí phát hành rộng rãi trong ngành xây dựng và đưa lên các phòng kỹ thuật trên các website.

4.Nêu ngày nộp hồ sơ dự thầu, nơi tiếp nhận hồ sơ dự thầu, các điều khoản về đặt cọc tiền bảo đảm và hoàn trả tiền đặt cọc.

Từ vựng cần lưu ý:

Advertisement : quảng cáo
Prospective bidder : Nhà thầu tiềm năng
Firm : công ty, hãng
Curculation: phát hành
Plan rooms: Phòng kỹ thuật trên các website đấu thầu nơi các chủ đầu tư có thể đăng các bản vẽ và yêu cầu kỹ thuật cho các gói thầu. Các nhà thầu có thể liên hệ với chủ trang web, thanh toán lệ phí và tải tài liệu về để làm thầu hoặc phục vụ thi công, trang điển hình là Dodge Plan của Mc Grawhill )
Bid date : Ngày mở thầu
Bid time : Thơi gian mở thầu
Project size : Quy mô dự án
Project location: Địa điểm dự án
 
Last edited by a moderator:
H

Hugolina

Guest
4. Day and time for receiving bids

The Issue: Upon what days of the week, times of the day and under what conditions should bids be received?

Discussion: Owners who wish to receive the most competitive bids must recognize that the construction industry has certain days and times to tender bids which are much preferred. The preferred days are Tuesday, Wednesday, and Thursday. The preferred time is a time specific between 2:00 p.m. and 4:00 p.m. local time. Bids tendered at times and on days other than these will receive substantially less coverage and very likely will be higher.

Recommendations:

1. Bids should be received at a specific time between 2:00 p.m. and 4:00 p.m. on Tuesday, Wednesday, or Thursday.

2. Bids should not be received on holidays, on the day before or after holidays, nor during the week between Christmas Day and New Years Day.

3. Prime Bidders should be afforded telephones in close proximity to the place for receiving bids for receiving and recording last minute changes to their bids.

4. The time of receipt should be clearly stated and strictly enforced. An official clock should be displayed in the place receiving bids, and the person receiving bids should stamp bids received with the time of receipt and publicly state when the time for receipt of bids has elapsed. Bids received after that time should not be accepted.

5. The Owner’s construction budget for the project and basis for selecting the low bidder should be announced prior to opening bids. See also Section 10, Pre-Bid Conference and Section 19, Owner’s Proof of Financial Ability.

6. Bids should be publicly opened and read aloud. Obvious problems with a bidders responsiveness (e.g., no bid bond, failure to acknowledge addenda, failure to comply with listing requirements, etc., should be noted). If protests are allowed, the mechanism for them should be set out in bidding documents.

7. Other pertinent bid information (alternates, Subcontractor listing, etc.) should also be read aloud.

8. Interested parties should be allowed to review the bidding documents of all bidders.

9. The schedule for award should be announced. Bids should not be held longer than sixty (60) days without an award announcement being made.

10. Complete bid results should be formally published in a timely way.
 
H

Hugolina

Guest
4. Thời gian nhận Hồ sơ dự thầuVấn đề : Nên nhận HSDT vào ngày nào trong tuần, thời điểm nào trong ngày và với điều kiện như thế nào?

Thảo luận: Những chủ đầu tư muốn nhận được các HSDT cạnh tranh nhất cần biết rằng trong ngành xây dựng, có những ngày trong tuần và thời điểm trong ngày thích hợp cho việc đấu thầu hơn so với những ngày và thời điểm khác. Những ngày thích hợp trong tuần là Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm. Thời điểm thích hợp là từ 2h chiều đến 4h chiều theo giờ địa phương. Những HSDT được đấu vào ngày và thời điểm khác thường có khối lượng chào thầu ít hơn và giá có xu hướng cao hơn.

Lời khuyên:

1. Nên nhận HSDT vào khoảng thời gian từ 2h chiều đến 4h chiều và vào các ngày Thứ Ba, Thứ Tư hoặc Thứ Năm trong tuần.

2. Không nên nhận HSDT vào các ngày nghỉ hoặc các ngày trước và sau ngày nghỉ. Cũng không nên nhận HSDT vào tuần giữa Giáng Sinh và Tết Dương lịch.

3.Nên cung cấp cho Nhà thầu chính các số điện thoại nơi nhận HSDT để nhận và ghi chép về các thay đổi về HSDT của họ vào phút chót.

4.Thời gian nhận HSDT nên đươc ghi rõ và cần được thực hiện đúng. Ở nơi nhận HSDT nên để đồng hồ báo giờ chính thức, người nhận HSDT nên đóng dấu thời gian nhận vào HSDT và có lời công bố khi hết thời điểm đóng thầu. Không nên chấp nhận các HSDT nộp sau thời điểm đóng thầu.

5. Vốn xây dựng của Chủ đầu tư cho dự án (giá trị gói thầu) và các cơ sở để lựa chọn nhà thầu (tiêu chí đánh giá) cần được công bố trước khi mở thầu. Đề nghị xem thêm phần 10 – Họp tiền đấu thầu và phần 19 - Chứng minh của Chủ đầu tư về năng lực tài chính.

6. HSDT cần được mở công khai và công bố rõ ràng. Cần lưu ý các vấn đề về sự không đáp ứng yêu cầu của Nhà thầu, ví dụ như không có bảo lãnh dự thầu, không có xác nhận là đã nhận được các phụ lục, không tuân thủ các yêu cầu đã được liệt kê..vv. Nếu cho phép kiến nghị thì các quy định về kiến nghị cũng phải được nêu trong HSMT.

7. Các thông tin khác của HSDT như hồ sơ thay thế, danh sách nhà thầu phụ..vvv.. cũng nên được xướng rõ.

8. Nên cho phép các bên liên quan xem xét HSDT của tất cả các nhà thầu.

9. Cần công khai lịch trao thầu. Thời gian chấm thầu không nên quá 60 ngày.

10. Kết quả thực hiện thầu cần được công bố chính thức một cách kịp thời.
 
Last edited by a moderator:
H

Hugolina

Guest
5. Bidding document availability

5.1 Bidding document availability-plan deposit-prime bidder

The Issue:
Under what conditions should Prime Bidders be required to pay a plan deposit when bidding a project?

Discussion:
Many Owners and Architects charge a deposit fee for plans used during bidding their projects. In most cases, these deposits are refundable to the Prime Bidder after bid time if certain requirements are met.

The Owners and Architects use this policy to insure the return of their plans. In this way, they may be released to the Prime Bidder awarded the project, thus reducing reproduction costs.


Recommendations:
When plan deposits are used:

1. The apparent low bidder and other bidders whose bid security is retained by the Owner should be allowed to retain bid documents until the contract has been awarded. If other bidding documents are returned to the Owner or Architect within ten (10) days of bid, in good condition, their deposit should
be fully refunded.

2. A bidder which decides against bidding and which notifies the Owner or Architect two days prior to bid and which returns its bid documents in good condition should have its deposit fully refunded.


3. The deposit amount should closely approximate reproduction costs of plans and specifications and deposits for all sets returned in good condition should be fully refunded.


4. If a plan deposit system is not used, bid documents should be available for purchase at the cost of reproduction and handling.


5. The successful Prime Bidders’ deposit should also be returned

 
Last edited by a moderator:
H

Hugolina

Guest
5. Chuẩn bị sẵn Hồ sơ mời thầu

5.1 Chuẩn bị sẵn HSMT – Đặt cọc tiền sử dụng bản vẽ mời thầu – Nhà thầu chính

Vấn đề:
Trong các điều kiện nào nên yêu cầu Nhà thầu chính nộp tiền đặt cọc cho bản vẽ mời thầu khi tham gia đấu thầu một dự án?

Thảo luận
Nhiều Chủ đầu tư và Tư vấn yêu cầu phí đặt cọc cho các bản vẽ sử dụng trong quá trình đấu thầu các dự án của họ. Thường thì các khoản tạm ứng này được hoàn lại cho Nhà thầu chính sau thời gian đấu thầu nếu nhà thầu đáp ứng được các yêu cầu nhất định.


Các Chủ đầu tư và Tư vấn sử dụng biện pháp này để đảm bảo là bản vẽ sẽ được hoàn trả lại. Bằng cách này, bản vẽ có thể được phát cho Nhà thầu chính trúng thầu dự án, do đó giảm được chi phí in sao.

Lời khuyên:
Khi áp dụng việc đặt cọc tiền sử dụng bản vẽ thì:

1. Nên cho phép nhà thầu có giá chào thấp và các nhà thầu dự thầu khác mà Chủ đầu tư giữ bảo đảm dự thầu giữ bản vẽ mời thầu cho tới khi trao hợp đồng. Nếu các tài liệu mời thầu khác được trả lại cho Chủ đầu tư hoặc Tư vấn trong vòng 10 ngày sau khi mở thầu và ở tình trạng tốt thì tiền đặt cọc của họ cần được hoàn trả lại đầy đủ.


2. Nhà thầu thôi không tham gia đấu thầu, có thông báo đến Chủ đầu tư hoặc Tư vấn trước khi đấu thầu hai ngày và trả lại HSMT trong tình trạng tốt cần được hoàn lại tiền đặt cọc.


3. Khoản tiền đặt cược cần tương đương với phí sao in bản vẽ và Yêu cầu kỹ thuật và tiền đặt cọc cho tất cả các bộ tài liệu được nộp trả trong tình trạng tốt cần được hoàn lại đầy đủ.


4. Nếu không áp dụng hình thức đặt cọc tiền sử dụng bản vẽ thì HSMT cần được chuẩn bị sẵn để bán cho nhà thầu với giá đủ bù đắp chi phí in sao và chuyển giao tài liệu.


5. Tiền đặt cọc của Nhà thầu chính trúng thầu cũng cần được hoàn trả.
 
H

Hugolina

Guest
5.2 Bidding document availability-plan deposit- subcontractors and material suppliers

The Issue: Under what conditions should Subcontractors and Material Suppliers be required to pay a plan deposit when bidding a project? Should Subcontractors and Suppliers be afforded the same opportunity to
obtain bid documents upon the same basis as Prime Bidders?
Discussion: Many major Subcontractors, (e.g. mechanical and electrical Subcontractors), have as great a need for complete sets of bidding documents as does the Prime Bidder.
In many cases Owners do not allow major Subcontractors and Material Suppliers to use the plan deposit system to receive plans for bidding. Subcontractors and Material Suppliers should be afforded the opportunity to obtain bidding documents upon the same basis as Prime Bidders.
Recommendations: Where plan deposits are used:
1. The apparent low Subcontractor and Material Supplier should be allowed to retain documents until the contract has been awarded. In other cases, if the bidding documents are returned in good condition to the Owner within ten (10) days of bid date the deposit should be fully refunded.
2. A subbidder which decides against bidding and which notifies the Owner or Architect two days prior to bid and which returns its plans in good condition should have its deposit fully refunded.
3. The deposit amount should closely approximate the reproduction costs of plans and specifications and deposits for all sets returned in good condition should be fully refunded.
4. If a plan deposit system is not used, or if a bidder requires less than a full set of documents, documents should be available for reproduction in blueprint shops. In this way, Subcontractors and Material Suppliers may purchase individual sheets or full sets directly from the printer. The cost for such documents should not exceed the cost of their reproduction and handling.
5. As an alternative the Architect may have plans and specifications available for purchase by Subcontractors and/or Material Suppliers. The cost for such documents should not exceed the cost of reproduction.
6. Bid documents which allow the purchase of partial document sets should emphasize the potential hazards of their use.
 
H

Hugolina

Guest
5.1 Chuẩn bị sẵn HSMT – Đặt cọc tiền sử dụng bản vẽ mời thầu – Nhà thầu phụ và nhà thầu cung cấp vật tư

Vấn đề:
Trong các điều kiện nào nên yêu cầu Nhà thầu phụ và Nhà thầu cung cấp vật tư nộp tiền đặt cọc cho bản vẽ mời thầu khi tham gia đấu thầu một dự án? Có tạo điều kiện nộp hồ sơ dự thầu cho các Nhà thầu phụ và Nhà cung cấp tương tự như với các Nhà thầu chính hay không?

Thảo luận
Nhiều Nhà thầu phụ chính (cụ thể là các Nhà thầu cơ điện) rất cần có bộ HSMT đầy đủ như Nhà thầu chính.


Trong nhiều trường hợp, các Chủ đầu tư thường không cho phép các Nhà thầu phụ chính và các Nhà cung cấp vật tư sử dụng cơ chế đặt cọc tiền để được sử dụng bản vẽ mời thầu. Các nhà thầu phụ và Nhà cung cấp vật tư cần được tạo cơ hội tiếp cận HSMT như Nhà thầu chính.


Lời khuyên: Khi áp dụng việc đặt cọc tiền sử dụng bản vẽ thì:

1. Nên cho phép Nhà thầu phụ và Nhà thầu cung cấp vật tư có giá chào thấp giữ bản vẽ mời thầu cho tới khi trao hợp đồng. Trong các trường hợp khác, nếu HSMT được trả lại cho Chủ đầu tư trong vòng 10 ngày sau khi mở thầu và ở tình trạng tốt thì tiền đặt cọc của họ cần được hoàn trả lại đầy đủ.

2. Nhà thầu phụ quyết định thôi không tham gia đấu thầu và có thông báo đến Chủ đầu tư hoặc Tư vấn trước khi đấu thầu hai ngày và trả lại HSMT trong tình trạng tốt cần được hoàn lại tiền đặt cọc.


3. Khoản tiền đặt cược cần tương đương với phí sao in bản vẽ và Yêu cầu kỹ thuật và tiền đặt cọc cho tất cả các bộ tài liệu được nộp trả trong tình trạng tốt cần được hoàn lại đầy đủ.


4. Nếu không áp dụng hình thức đặt cọc tiền sử dụng bản vẽ, hoặc nếu nhà thầu chỉ cần một phần trong bộ bản vẽ HSMT thì Chủ đầu tư cần chuẩn bị sẵn đủ tài liệu để sao in ra ở điểm sao in.Như vậy, Nhà thầu phụ và Nhà thầu cung cấp vật tư có thể mua từng bản vẽ hoặc cả bộ bản vẽ mời thầu thẳng ở chỗ sao in. Giá bán các tài liệu này không nên cao hơn chi phí sao in và chuyển giao tài liệu.

5. Các HSMT cho phép mua một phần tài liệu mời thầu cần nhấn mạnh trong hồ sơ về khả năng rủi ro đối với nhà thầu khi chỉ sử dụng một phần tài liệu mời thầu.
 
H

Hugolina

Guest
5.3 Bidding documents availability-quantity issued for bidding
The Issue: How many sets of plans and specifications should be issued to each Prime Bidder on a project? How many to Subcontractors and Material Suppliers?
Discussion: Frequently, limits upon the number of sets of documents issued to Prime Bidders and Subcontractors and Material Suppliers are enforced. This limits the total number of sets of documents available to the construction community, resulting in fewer and less competitive bids.
Recommendations:
1. Each Prime Bidder should be allowed at least four (4) sets of bidding documents for its use and the use of some of its Subcontractor and Material Suppliers.
2. Major Subcontractors, (e.g., mechanical and electrical), should be issued one set of bidding documents.
3. Both Prime Bidders and Subcontractor and Material Supplier bidders should have bidding documents available through the plan deposit system.
4. Any prospective bidder, whether or not a major bidder, should either be afforded the opportunity to obtain complete sets of documents, through the deposit system and/or to purchase partial or complete sets directly from a printer or the Architect.
5. Any prospective bidder who has been provided a copy of partial or complete bid documents should be notified of any addenda issued and be provided an opportunity to obtain copies of them
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom