Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tổng hợp văn bản tài liệu cho Dự án sử dụng vốn ODA của ADB

  • Khởi xướng Hugolina
  • Ngày gửi
H

Hugolina

Guest
CÁC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CỦA NHÀ TÀI TRỢ ADB BẰNG TIẾNG VIỆT

1. Hướng dẫn sử dụng tư vấn đối với ADB và Bên vay vốn
2. Hướng dẫn đấu thầu mua sắm
3. Cẩm nang về Tái định cư - Hướng dẫn thực hành
4. Hướng dẫn sơ tuyển nhà thầu xây lắp
5. Sổ tay hướng dẫn xử lý tình huống đấu thầu mua sắm của các dự án dùng vốn ADB
6.Mẫu HSMT xây lắp - Công trình nhỏ
7. Hướng dẫn thủ tục chuẩn bị và thực hiện dự án do ADB tài trợ cho VN - Phần I : Hướng dẫn thủ tục chuẩn bị dự án
8.Hướng dẫn thủ tục chuẩn bị và thực hiện dự án do ADB tài trợ cho VN - Phần II : Sổ tay hỗ trợ thực hiện dự án
9. Hướng dẫn quản lý thực hiện dự án
http://www.box.net/shared/0eomf3j80v


(Nguồn : ADB website)

 

File đính kèm

Last edited by a moderator:
H

Hugolina

Guest
Tài liệu hướng dẫn về quản trị Dự án /The Project Administration Instructions (PAIs)

Tài liệu này nêu các quy trình và quy định áp dụng cho các khoản vay và các dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ADB.

Nội dung
(Bấm vào tên nội dung để tải về từng phần)
Abbreviations/Từ viết tắt

1. Preparatory Actions/Công tác chuẩn bị
1.01. Initial Project Administration Activities/Các hoạt động quản trị chính
1.02. Organizational Framework for Project Administration/Cơ cấu tổ chức quản trị dự án
1.03. Signing of Loan and Technical Assistance Letter/Agreements/Ký hiệp định/Thư cho Khoản vay và khoản Hỗ trợ kỹ thuật
1.04. Conditions and Declaration of Loan Effectiveness/Các điều kiện và Công bố hiệu lực Khoản vay
1.05. Project Administration Memorandum/Biên bản ghi nhớ về Quản trị khoản vay

2. Recruiting Consultants/Thuê Tư vấn

2.01.General Guidelines on Recruiting Consultants/Hướng dẫn chung về tuyển chọnTư vấn
A: General Principles/Các nguyên tắc chung
B: Types of Consultants and Consulting Assignments/Các loại tư vấn và các nhiệm vụ tư vấn
C: Eligibility/Quy định về sự hợp lệ
2.02 Recruiting Consulting Firms/Thuê Công ty tư vấn
A: Selection Methods/Các phương pháp lựa chọn
B: Types of Technical Proposals /Các loại đề xuất kỹ thuật
C: Types of Contracts/Các loại hợp đồng
D: For Technical Assistance Assignments/Cho công tácTư vấn hỗ trợ kỹ thuật
E: For Loan/Grant Projects and Delegated TA Grants, and Trust Funds /Cho các dự án dùng vốn vay/vốn tài trợ và các khoản tài trợ hỗ trợ kỹ thuật ủy nhiệm, quỹ ủy thác
F: For Staff Consulting Assignments/Cho công tác tư vấn nhân sự
G: For In-House Training Assignments under the Administrative Budget /Cho công tác đào tạo tại chỗ sử dụng nguồn vốn quản lý
H: NGOs, Specialized International and National Agencies, Universities and Institutes, Service Contractors, and Other Special Types of Consultants/ Các tổ chức phi chính phủ, Các tổ chức chuyên ngành trong nước và quốc tế, các trường đại học, viện nghiên cứu, các nhà thầu cung cấp dịch vụ và các loại hình tư vấn đặc biệt khác
2.03 Recruiting Individual Consultants/Tuyển chọn tư vấn cá nhân
A: For Technical Assistance Assignments /Cho công tác Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật
B: For Loan/Grant Project Assignments /Cho các các nhiệm vụ của Dự án vay vốn hoặc tài trợ
C: For Staff Consulting Assignments / Cho công tác tư vấn nhân sự
D: For In-House Training Assignments Under the Administrative Budget/ Cho công tác đào tạo tại chỗ sử dụng nguồn vốn quản lý
E: For Resource Person Assignments/Cho công tác chuyên môn
2.04Supervising the Implementation of Consulting Services/Giám sát thực hiện Các dịch vụ tư vấn
A: Supervising Consultants for Grant-Financed Technical Assistance /Giám sát Tư vấn của dự án hỗ trợ kỹ thuật dùng vốn tài trợ

B: Supervising Consultants on Loan/Grant Project Assignments/Giám sát Tư vấn của Khoản vay/khoản hỗ trợ
C: Supervising Consultants on Staff Consulting Assignments /Giám sát Tư vấn làm công tác tư vấn nhân sự
2.05 Evaluating Consultants' Performance/Đánh giá việc thực hiện của Tư vấn
A: Consulting Firms/Công ty Tư vấn
B: Individual Consultants /Tư vấn cá nhân
3. Procurement/Đấu thầu
3.01.Preparatory Work and Procurement Supervision/Giám sát công tác chuẩn bị và đấu thầu
3.02. Eligibility /Tư cách hợp lệ
3.03.International Competitive Bidding /Đấu thầu cạnh tranh quốc tế
3.04 Local Procurement /Đấu thầu mua sắm trong nước
3.05.Other Forms of Procurement/Các hình thức đấu thầu mua sắm khác
3.06.Domestic Preference Scheme/Cơ chế ưu đãi trong nước
3.07.Advertising Procurement of Goods and Works/Quảng cáo thông báo mời thầu hàng hóa và xây lắp
3.08.Bid Security/Bảo đảm dự thầu
3.09.Pricing and Freight Charges in Bids and Contracts / Việc định giá và cước vận chuyển trong HSDT và các Hợp đồng
3.10.Procurement in Special Circumstances/Đấu thầu mua sắm trong các trường hợp đặc biệt
3.11.Functions and Rules of the Procurement Committee /Chức năng và nguyên tắc của Ban đấu thầu
3.12. Procurement Contract Summary Sheet, Procurement Contract Update Sheet/Biểu tổng hợp HĐ đấu thầu , Biểu cập nhật tổng hợp HĐ đấu thầu
3.13 Electronic Procurement/Đấu thầu điện tử
4. Disbursements/Giải ngân
4.01.Withdrawal Applications/Đơn rút vốn
4.02.Disbursements under Force Account Works/Giải ngân cho các gói thầu tự thực hiện
4.03.Disbursement under Civil Works Contracts/Giải ngân cho các gói thầu xây lắp
4.04 .Suspension and Cancellation of Loans/Treo hoặc chấm dứt khoản vay
4.05.Loan Closing Dates/Ngày đóng khoản vay
4.06.Controlling Adverse Effect of Foreign Exchange Fluctuations on Externally Financed or Cofinanced Grants/Kiểm soát tác động của biến động tỷ giá đối với các khoản tài trợ quốc tế hoặc đồng tài trợ
5. Project Administration Actions/Hoạt động quản trị dự án
5.01.Executing Agency's Progress Report/Báo cáo tiến độ của Ban điều hành
5.02.Contract Awards, Commitments, and Disbursement Projections /Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và giải ngân
5.03.Reviewing Compliance with Loan Covenants/Kiểm tra sự tuân thủ các quy định của khoản vay
5.04.Change in Project Scope or Implementation Arrangements/Thay đổi quy mô đầu tư hoặc kế hoạch thực hiện Dự án
5.05.Reallocating Loan Proceeds/Phân bổ lại số tiền khoản vay
5.06.Utilization of Surplus Loan Proceeds/Sử dụng số tiền còn lại của Khoản vay
5.07.Project Cost Overruns/Chi phí Dự án vượt quá ngân sách ban đầu
5.08.Local Cost Financing by Borrowers/Vốn đối ứng của Bên vay
5.09.Submission of Audited Project Accounts and Financial Statements /Nộp báo cáo kế toán và báo cáo tài chính đã kiểm toán của dự án
5.10.Project Performance Ratings/Đánh giá thực hiện Dự án
5.11.Administering of Grant-Financed Technical Assistance Projects/Quản trị các dự án trợ giúp kỹ thuật sử dụng vốn tài trợ
5.12.Implementing Small Projects with Community Participation/Thực hiện các dự án nhỏ có sự tham gia của cộng đồng
6. Internal Procedures and Reports/ Các quy trình và báo cáo nội bộ
6.01.Project Administration Reviews/Đánh giá quản trị dự án
6.02.Project Administration Missions/Đoàn kiểm tra công tác quản trị dự án
6.03.Reports by Project Administration Missions/Các báo cáo của đoàn kiểm tra công tác quản trị dự án
6.04.Loan Milestone Event Dates /Các mốc thời gian của khoản vay
6.05.Project Performance Reports/Các báo cáo thực hiện Dự án
6.06.Reports to the Board of Directors on Loan and Technical Assistance Portfolio Performance/Báo cáo gửi Ban giám đốc NH về việc thực hiện Khoản vay và hỗ trợ kỹ thuật
6.07 .Project Completion Report and Extended Annual Review Report/Báo cáo hoàn thành dự án và Báo cáo đánh giá hàng năm
A. Project Completion Report for Sovereign Operations/Báo cáo hoàn thành Dự án đối với các công tác chủ quyền
B. Extended Annual Review Reports for Nonsovereign Operations/Báo cáo đánh giá hàng năm cho các công tác không mang tính chủ quyền
6.08.Technical Assistance Completion Report/Báo cáo hoàn thành công tác trợ giúp kỹ thuật
6.09.Technical Assistance Performance Report /Báo cáo thực hiện công tác trợ giúp kỹ thuật
 
Last edited by a moderator:

docman

Thành viên có triển vọng
Bài viết
8
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
Công ty tư vấn
Tôi thấy các tài liệu nhiều cũng thích đọc nhưng e rằng không có đủ thời gian để đọc hết với lại cũng chỉ cần tìm nhũng tài liệu phù hợp với yêu cầu công việc của mình thôi.Các bác chia sẻ một số kinh nghiệm nghiên cứu những tài liệu này thì hay quá.

Cám ơn
 

keodang_25

Thành viên mới
Bài viết
2
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
CÁC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CỦA NHÀ TÀI TRỢ ADB BẰNG TIẾNG VIỆT

1. Hướng dẫn sử dụng tư vấn đối với ADB và Bên vay vốn
2. Hướng dẫn đấu thầu mua sắm
3. Cẩm nang về Tái định cư - Hướng dẫn thực hành
4. Hướng dẫn sơ tuyển nhà thầu xây lắp
5. Sổ tay hướng dẫn xử lý tình huống đấu thầu mua sắm của các dự án dùng vốn ADB
6.Mẫu HSMT xây lắp - Công trình nhỏ
7. Hướng dẫn thủ tục chuẩn bị và thực hiện dự án do ADB tài trợ cho VN - Phần I : Hướng dẫn thủ tục chuẩn bị dự án
8.Hướng dẫn thủ tục chuẩn bị và thực hiện dự án do ADB tài trợ cho VN - Phần II : Sổ tay hỗ trợ thực hiện dự án
9. Hướng dẫn quản lý thực hiện dự án
http://www.box.net/shared/0eomf3j80v


(Nguồn : ADB website)

Hiện tại mình cũng đang làm hồ sơ thiết kế kỹ thuật một tuyến đường của dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền trung sử dụng vốn bay ADB. Trong hồ sơ họ yêu càu tính các chỉ tiêu rất lạ đối với dân thiết kế như mình. Cụ thể là các chỉ tiêu sau:
+ Tính giảm chi phí vận chuyển VOC ứng với lưu lượng xe hiện tại.
+ Tính giảm VOC do lượng xe tăng so với năm hiện tại.
+ Tính giảm VOC do thay đổi phương thức.
+ Phân tích kinh tế lưu chuyển tiền tệ
+ Phân tích độ nhạy khi kinh phí xây dựng tăng
+ Phân tích độ nhạy lợi nhuận giảm
+ Tổng số thu nhập/chi phí
Nhìn vào chẳng hiểu gì cả, bác nào có tài liệu và các bảng tính này không cho mình xin với. Rất chân thành cảm ơn.
 

buiminhtuancl

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
22
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
Công ty tư vấn
Mình đang làm hô sơ thầu tư vấn giám sát thiết kế và thi công dự án VSMT ADB, phần TECH 5+6 không hiểu lắm, nhờ các bác giúp đỡ, Thanks!
 

Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Khóa học Kỹ sư Quantity Surveyor (Kỹ sư QS GXD) tại Hồ Chí Minh khai giảng
  • 552
  • 4
Thời gian là thứ quý giá nhất trong cuộc đời, có đặc điểm: chỉ trôi 1 chiều, hữu hạn và rất nghiệt ngã. Mỗi phút giây trôi qua chúng ta không cách gì lấy lại được, tiền tỷ cũng ko mua lại được. Ở lớp Kỹ sư QS chúng tôi chia sẻ với bạn thứ quý...
Top Bottom