Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thông tư 16/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Thành viên đã xem (Total:0)

mrductai

Thành viên có triển vọng
#1
Mình đang làm quản lý dự án và hiện đang có một nội dung cần nghiên cứu đó là:
1. Những nội dung chính có liên quan đến công tác quản lý dự án được quy định trong Thông tư 16/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP(công tác quản lý dự án của các Ban quản lý dự án).
2. So sánh những điểm mới của hông tư 16/2016/TT-BXD so với các Tông tư, Nghị định cũ đã ban hành: 12/2009/NĐ-CP, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012, Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.
Mình đang cần gấp, rất mong được các tiền bối giúp đỡ.