Tìm hiểu về trình tự thu hồi đất trong luật đất đai 2013

Thành viên đã xem (Total:0)

nguyenthison2212

Thành viên có triển vọng
#1
Tìm hiểu về trình tự thu hồi đất trong luật đất đai 2013
Bước 1: Thông báo về việc thu hồi đất
Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ở trong trình tự thủ tục thu hồi đất sẽ ban hành thông báo về việc thu hồi đất và cũng đã được ban hành theo thông báo thu hồi đất.

Theo thông báo về thu hồi đất sẽ được gửi tới từng người có đất thu hồi và họp phổ biến đến với người dân trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và các địa điểm sinh hoạt chung của khu dân sự nơi có đất thu hồi
Bước 2: Ra quyết định thu hồi đất
Thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất thuộc về những chủ thể sau đây:
– UBND cấp tỉnh: sẽ thu hồi đất đối với tổ chức và các cơ sở tôn giáo cũng như là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao và những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp thu hồi đất ở của người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài đã được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; thu hồi đất nông nghiệp thuộc vào quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

– UBND cấp huyện: sẽ thu hồi đất đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư và cá nhân; thu hồi đất ở của người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài và đã được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
Trong trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả những đối tượng trên thì UBND cấp tỉnh sẽ đưa ra quyết định thu hồi đất hoặc là sẽ Ủy quyền cho UBND cấp huyện đưa ra quyết định thu hồi đất.