Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tổng hợp các văn bản của Bộ kế hoạch và Đầu tư từ năm 1986 - 2008

Thành viên đã xem (Total:0)

Status
Không mở trả lời sau này.

pth911

Thành viên mới
#2
Tổng hợp các văn bản của Bộ kế hoạch và Đầu tư từ năm 2001 - 2003

Tổng hợp các văn bản của Bộ kế hoạch và Đầu tư từ năm 2001 - 2003

Download văn bản tại đây:

QD 227-17-5-2001-Bieu danh muc vat tu.xls
QD 227-17-5-2001-DM vat tu xay dung trong nuoc sx duoc.doc
QD 229-18-5-2001- DM VTTB dau khi trong nuoc sx duoc.doc
QD 229-18-5-2001- Phu luc.doc
QD 260-10-5-2002-Danh muc nghe nguoi NN duoc mua co phan.doc
QD 62-27-01-2003-Bao cao dinh ky DNNN.doc
QD 704-18-9-2003-Danh muc thiet bi-Phu luc.xls
QD 704-18-9-2003-DM tbi pt van tai trong nuoc sx duoc.doc
QD 823-21-10-2003-Uy quyen KKTM Chu Lai.doc
TT 03-19-5-2003-HD cong tac giam sat danh gia dau tu.doc
TT 04-17-6-2003-Tham tra tham dinh DA va TMDT.doc
TT 05-22-7-2003-HD lap DA QH phat trien nganh lanh tho.doc
TT 06-09-9-2003-HD thuc hien chuong trinh von vay JIBIC.doc
TT 06-20-9-2001- HD QCSD ODA theo ND17-2001-ND-CP.doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 1.doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 2.doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 3.doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 4 ( bieu).doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 4.doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 5 ( bieu).doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 5.doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 6 ( bieu).doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 7.doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 8 ( bieu).doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 8.doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 9.doc
TT 07- 11-9-2003 - Lap DAQHPT va DTXD cho.doc
TT 08-22-11-2001- HD trinh tu thu tuc dang ky kinh doanh.doc
TT 08-22-11-2001- Phong chu DKKD.doc
TTLT 01-06-01-2003-BKH-BTC-QL chuong trinh muc tieu QG.doc
TTLT 02-06-8-2002-tra von cho DNNN CT dien ngoai hang rao.doc
TTLT BKHDT-BTC-02-17-3-2003-HD lap KHTC doi voi du an ODA.doc
TTLTBKH-TCTK 07- 01-11-2201- HD nganh nghe kinh doanh.doc
 
Last edited by a moderator:

pth911

Thành viên mới
#3
Tổng hợp các văn bản của Bộ kế hoạch và Đầu tư từ năm 2004 - 2007

Tổng hợp các văn bản của Bộ kế hoạch và Đầu tư từ năm 2004 - 2007

Download văn bản tại đây:

CV 2364-12-4-2005-HD quan ly dau tu gan lien voi viec thuc hien ND16-2005-ND-CP.DOC
CV 2820-21-4-2006-Thuc hien Luat Dau thau.doc
CV 5495-26-7-2006-HD tam thoi ve dau moi xu ly trinh tu thu tuc dau tu FDI.DOC
CV 7304-16-11-2004-Cung cap thong tin cho ban tin thong tin dau thau.rar
CV 7304-16-11-2004-Phu luc.doc
CV 8183-20-12-2004-Cung cap thong tin cho ban tin thong tin dau thau.pdf
QD 1088-19-10-2006-mau van ban thuc hien dau tu tai Viet Nam.doc
QD 1102-18-9-2007-Mau bao cao danh gia HSDT hang hoa xay lap.doc
QD 1175-10-10-2007 Ban hanh mau thuc hien thu tuc dau tu truc tiep ra nuoc ngoai.pdf
QD 1323-12-12-2006-Quy dinh ve chung chi tham gia khoa hoc dau thau.doc
QD 1583-24-12-2007-Mau ho so moi thau dich vu tu van.doc
QD 1591-24-12-2007-Mau ho so moi so tuyen goi thau xay lap.doc
QD 521-22-5-2007-Mau ho so moi thau mua sam hang hoa.doc
QD 909-13-9-2005-Mau HSMT mua sam hang hoa.doc
TT 01-02-02-2004-Dau thau-Phu luc II- 2.xls
TT 01-02-02-2004-HD thuc hien ND 66-2003 ve dau thau.doc
TT 01-07-02-2007-HD thuc hien ND 92-2006-lap QHTTPTKTXH.rar
TT 01-09-3-2005-Dinh huong chien luoc phat trien ben vung.doc
TT 01-19-01-2006-HD tieu chi danh gia phan loai HTX.doc
TT 02-13-02-2006-HD nghi dinh 88-11-7-2005-Chinh sach ho tro HTX.rar
TT 03-12-3-2007-HD chuc nang nhiem vu co cau BQLCT du an ODA.pdf
TT 03-29-6-2004-Trinh tu thu tuc DKKD ND 109-02-4-2004.doc
TT 04-30-7-2007-HD thuc hien quy che QLSD nguon ODA theo ND 131-2006.doc
TT 26-31-3-2004-QD chuyen loi nhuan ra NN va hoan thue TNDN.doc
TTLT BNV BKHDT-01-6-2004-Co cau to chuc CQ chuyen mon giup UBND ve ke hoach va dau tu.doc
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.