Tổng hợp các văn bản của Bộ kế hoạch và Đầu tư từ năm 1986 - 2008

Thành viên đã xem (Total:0)

Status
Không mở trả lời sau này.

pth911

Thành viên mới
Tham gia
18/7/07
Bài viết
0
Thích
1.360
Điểm thành tích
77
Website
www.giaxaydung.vn
#2
Tổng hợp các văn bản của Bộ kế hoạch và Đầu tư từ năm 2001 - 2003

Tổng hợp các văn bản của Bộ kế hoạch và Đầu tư từ năm 2001 - 2003

Download văn bản tại đây:

QD 227-17-5-2001-Bieu danh muc vat tu.xls
QD 227-17-5-2001-DM vat tu xay dung trong nuoc sx duoc.doc
QD 229-18-5-2001- DM VTTB dau khi trong nuoc sx duoc.doc
QD 229-18-5-2001- Phu luc.doc
QD 260-10-5-2002-Danh muc nghe nguoi NN duoc mua co phan.doc
QD 62-27-01-2003-Bao cao dinh ky DNNN.doc
QD 704-18-9-2003-Danh muc thiet bi-Phu luc.xls
QD 704-18-9-2003-DM tbi pt van tai trong nuoc sx duoc.doc
QD 823-21-10-2003-Uy quyen KKTM Chu Lai.doc
TT 03-19-5-2003-HD cong tac giam sat danh gia dau tu.doc
TT 04-17-6-2003-Tham tra tham dinh DA va TMDT.doc
TT 05-22-7-2003-HD lap DA QH phat trien nganh lanh tho.doc
TT 06-09-9-2003-HD thuc hien chuong trinh von vay JIBIC.doc
TT 06-20-9-2001- HD QCSD ODA theo ND17-2001-ND-CP.doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 1.doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 2.doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 3.doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 4 ( bieu).doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 4.doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 5 ( bieu).doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 5.doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 6 ( bieu).doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 7.doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 8 ( bieu).doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 8.doc
TT 06-20-9-2001- Phu luc 9.doc
TT 07- 11-9-2003 - Lap DAQHPT va DTXD cho.doc
TT 08-22-11-2001- HD trinh tu thu tuc dang ky kinh doanh.doc
TT 08-22-11-2001- Phong chu DKKD.doc
TTLT 01-06-01-2003-BKH-BTC-QL chuong trinh muc tieu QG.doc
TTLT 02-06-8-2002-tra von cho DNNN CT dien ngoai hang rao.doc
TTLT BKHDT-BTC-02-17-3-2003-HD lap KHTC doi voi du an ODA.doc
TTLTBKH-TCTK 07- 01-11-2201- HD nganh nghe kinh doanh.doc
 
Last edited by a moderator:

pth911

Thành viên mới
Tham gia
18/7/07
Bài viết
0
Thích
1.360
Điểm thành tích
77
Website
www.giaxaydung.vn
#3
Tổng hợp các văn bản của Bộ kế hoạch và Đầu tư từ năm 2004 - 2007

Tổng hợp các văn bản của Bộ kế hoạch và Đầu tư từ năm 2004 - 2007

Download văn bản tại đây:

CV 2364-12-4-2005-HD quan ly dau tu gan lien voi viec thuc hien ND16-2005-ND-CP.DOC
CV 2820-21-4-2006-Thuc hien Luat Dau thau.doc
CV 5495-26-7-2006-HD tam thoi ve dau moi xu ly trinh tu thu tuc dau tu FDI.DOC
CV 7304-16-11-2004-Cung cap thong tin cho ban tin thong tin dau thau.rar
CV 7304-16-11-2004-Phu luc.doc
CV 8183-20-12-2004-Cung cap thong tin cho ban tin thong tin dau thau.pdf
QD 1088-19-10-2006-mau van ban thuc hien dau tu tai Viet Nam.doc
QD 1102-18-9-2007-Mau bao cao danh gia HSDT hang hoa xay lap.doc
QD 1175-10-10-2007 Ban hanh mau thuc hien thu tuc dau tu truc tiep ra nuoc ngoai.pdf
QD 1323-12-12-2006-Quy dinh ve chung chi tham gia khoa hoc dau thau.doc
QD 1583-24-12-2007-Mau ho so moi thau dich vu tu van.doc
QD 1591-24-12-2007-Mau ho so moi so tuyen goi thau xay lap.doc
QD 521-22-5-2007-Mau ho so moi thau mua sam hang hoa.doc
QD 909-13-9-2005-Mau HSMT mua sam hang hoa.doc
TT 01-02-02-2004-Dau thau-Phu luc II- 2.xls
TT 01-02-02-2004-HD thuc hien ND 66-2003 ve dau thau.doc
TT 01-07-02-2007-HD thuc hien ND 92-2006-lap QHTTPTKTXH.rar
TT 01-09-3-2005-Dinh huong chien luoc phat trien ben vung.doc
TT 01-19-01-2006-HD tieu chi danh gia phan loai HTX.doc
TT 02-13-02-2006-HD nghi dinh 88-11-7-2005-Chinh sach ho tro HTX.rar
TT 03-12-3-2007-HD chuc nang nhiem vu co cau BQLCT du an ODA.pdf
TT 03-29-6-2004-Trinh tu thu tuc DKKD ND 109-02-4-2004.doc
TT 04-30-7-2007-HD thuc hien quy che QLSD nguon ODA theo ND 131-2006.doc
TT 26-31-3-2004-QD chuyen loi nhuan ra NN va hoan thue TNDN.doc
TTLT BNV BKHDT-01-6-2004-Co cau to chuc CQ chuyen mon giup UBND ve ke hoach va dau tu.doc
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD