Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Yêu cầu, chia sẻ tài liệu liên quan tới HSMT, biểu mẫu hồ sơ thầu, ....

N

nguyen_yen

Guest
Mau.KHDT

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

Số: /TTr-BTL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Pleiku, ngày tháng 4 năm 2008

TỜ TRÌNH

Thẩm định và phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Hệ thống kênh & CTTK có F&shy;tưới < 150ha và khai hoang xây dựng đồng ruộng - Hồ Ia M’La, huyện Krông pa, tỉnh Gia Lai
Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;
- Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-SNN, ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Gia Lai "V/v phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây dựng công trình và dự toán chi phí” công tác chuẩn bị đầu tư của Dự án thành phần Hệ thống kênh có Ftưới < 150 ha và khai hoang xây dựng đồng ruộng - Công trình Hồ Ia M’La, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai;
- Căn cứ Quyết định số 1941/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai "V/v Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống kênh và công trình trên kênh có F&shy;tưới < 150ha và khai hoang xây dựng đồng ruộng - Công trình Hồ Ia M’La, huyện Krông pa, tỉnh Gia Lai”;
- Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-SNN, ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Gia Lai "V/v phê duyệt Dự toán chi phí giám sát khảo sát xây dựng, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu giai đoạn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng Hệ thống kênh có Ftưới <150ha và khai hoang xây dựng đồng ruộng - Công trình Hồ Ia M’La, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai”.
Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Gia Lai trình thẩm định và phê duyệt Kế hoạch đấu thầu bổ sung cho các công việc tư vấn chuẩn bị dự án với nội dung sau :
A. Phần công việc đã thực hiện :
1. Lập Đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiết kế cơ sở & lập dự án đầu tư xây dựng công trình :
- Hình thức thực hiện : Tự thực hiện - Sử dụng bộ máy đủ năng lực của Ban quản lý dự án ĐT & XD chuyên ngành thuỷ lợi;
- Kinh phí : Không sử dụng .
2.Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình
Gói thầu số 01 :
2.1.Tên gói thầu : Tư vấn khảo sát, thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây dựng công trình .
2.2.Giá gói thầu : 1.678.332.000 đồng.
2.3. Nguồn vốn cho công tác chuẩn bị dự án :Ngân sách tỉnh năm 2008[FONT=.VnTime] .[/FONT]
2.4. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu :
- Hình thức lựa chọn nhà thầu :Đấu thầu hạn chế.
B. Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu :
Tổ chức quản lý dự án giai đoạn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình :
- Hình thức thực hiện : Tự thực hiện - Sử dụng bộ máy đủ năng lực của Ban quản lý dự án ĐT & XD chuyên ngành thuỷ lợi;
- Kinh phí theo dự toán được duyệt : 25,250 triệu đồng.
C. Phần Kế hoạch đấu thầu bổ sung :
1. Phân chia gói thầu :
Trên cơ sở tuân thủ qui định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Đấu thầu; Điều 9, Điều 35 Nghị định 111/2006/NĐ-CP, đề nghị chia gói thầu bổ sung như sau :
*Gói thầu số 02[FONT=.VnTime] [/FONT]: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và tư vấn giám sát khảo sát xây dựng cho gói thầu số 01 khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn giám sát khảo sát xây dựng.
[FONT=.VnTime] [/FONT]* Gói thầu số 03[FONT=.VnTime] :[/FONT][FONT=.VnTime] [/FONT]Tư vấn thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng công trình.
2.Nội dung của từng gói thầu trong Kế hoạch đấu thầu bổ sung :
a)Gói thầu số 02 :
1. Tên gói thầu : Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và tư vấn giám sát khảo sát xây dựng cho gói thầu số 01 khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn giám sát khảo sát xây dựng.
2. Giá gói thầu : 35.410.000 đồng;
(Bằng chữ : Ba mươi lăm triệu, bốn trăm mười ngàn đồng)
Trong đó :
- Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT
và giám sát khảo sát xây dựng trước thuế : 32.190.394 đồng
- Thuế VAT : 3.219.040 đồng;
3. Nguồn vốn : Ngân sách tỉnh năm 2008.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
- Hình thức lựa chọn nhà thầu : Tự thực hiện - Ban quản lý dự án đầu tư & xây dựng chuyên ngành thuỷ lợi là bên mời thầu, có đủ năng lực và kinh nghiệm và đã thực hiện hoàn thành công tác lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hiện tại đang triển khai giám sát khảo sát ở hiện trường.
c)Gói thầu số 03 :
1. Tên gói thầu :Tư vấn thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng công trình .
2. Giá gói thầu tạm tính : 110.000.000 -35.410.000 =74.590.000 đồng.
Dự toán chi tiết sẽ được chủ đầu tư phê duyệt khi cơ quan thẩm định dự án yêu cầu và sẽ trình phê duyệt giá gói thầu chính thức sau.
3. Nguồn vốn : Ngân sách tỉnh năm 2008.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
- Hình thức lựa chọn nhà thầu : Chỉ định thầu.
Lý do : Gói thầu tư vấn có giá trị nhỏ hơn 100 triệu, theo qui định tại Quyết định 72/2007/QĐ-UBND ngày 19/7/2007 của UBND tỉnh Gia Lai “V/v Quy định thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước” thì chủ đầu tư được phê duyệt chỉ định thầu.
5. Thời gian lựa chọn nhà thầu : Khi cơ quan thẩm định dự án đầu tư yêu cầu .
6. Hình thức hợp đồng : Trọn gói.
7. Thời gian thực hiện hợp đồng : 20 ngày.
Kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng của Dự án Hệ thống kênh & CTTK có Ftưới < 150 ha và khai hoang xây dựng đồng ruộng - Công trình Hồ Ia M’La, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai để có cơ sở triển khai các công việc tiếp theo, thanh toán chi phí cho Ban quản lý dự án./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu BQL.
GIÁM ĐỐC
* Tài liệu kèm theo tờ trình gồm có:
- Quyết định số 497/QĐ-SNN, ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Gia Lai "V/v phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây dựng công trình và dự toán chi phí” của công tác chuẩn bị đầu tư của Dự án thành phần Kênh & CTTK và khai hoang xây dựng đồng ruộng - Công trình Hồ Ia M’La, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai”;
- Quyết định số 1941/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai "V/v Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống kênh và công trình trên kênh có F&shy;tưới < 150ha và khai hoang xây dựng đồng ruộng - Công trình Hồ Ia M’La, huyện Krông pa, tỉnh Gia Lai”;
- Quyết định số 359/QĐ-SNN, ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Gia Lai "V/v phê duyệt Dự toán chi phí giám sát khảo sát xây dựng, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu giai đoạn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng Hệ thống kênh có Ftưới <150ha và khai hoang xây dựng đồng ruộng - Công trình Hồ Ia M’La, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai”.
 

dh_662004

Thành viên có triển vọng
Bài viết
8
Điểm thành tích
1
Bạn hoàn toàn có thể vào trang web của Bộ kế hoạch và đầu tư để xem các văn bản hướng dẫn về đấu thầu. Cái này mình down từ đó.
 

File đính kèm

minhquan

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
10
Điểm thành tích
3
QD 1121-08 mẫu báo cáo đánh giá HS dự thầu

Xin chao cả nhà, minh đang làm chủ đầu tư một công trình lớn, hiên đang làm hồ sơ mời thầu, mình xin anh em ai có mẫu báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu thi gửi lên cho anh em nhé, minh xin cảm ơn nhiều.
Phải chăng là bạn cần quyết định 1121/2008/BKH mẫu báo cáo đánh giá HS dự thầu
 

File đính kèm

minhquan

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
10
Điểm thành tích
3
Mẫu mời thầu mua sắm

Mình đã tìm trên diễn đàn và trang Web của Bộ kế hoạch mà ko thấy có mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu Mua sắm hàng hóa.

Các bạn có mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu Mua sắm hàng hóa không cho mình xin.
Mẫu mời thầu mua sắm hàng hóa của BKH đây, các bạn có thể load về
 

File đính kèm

HaThai

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
39
Điểm thành tích
18
Chỗ mình vừa sản xuất xong 3 bộ HSMT theo 731. Ko biết gói thầu của bạn thuộc lĩnh vực nào. Theo minh 731 quy định tương đối rõ ràng, bạn nên tự viết thì sẽ hay hơn, có khó khăn gì thì cứ đưa lên diên đàn để mọi người cùng chia sẻ.

Nhân tiện xin up cái trình tự QLDA (đối với dự án 2 bước). Mong các bác cho ý kiến phê bình giúp tác giả hoàn thiện.
 

File đính kèm

H

Huy Tuyen

Guest
Minh cũng muốn đóng góp gì đó cho ngôi nhà xây dựng nhưng không biết có up lên được không. Gửi các thành viên Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp dự án vay vốn WB nha.:x
 

File đính kèm

ngoctu2109

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
Bài viết
90
Điểm thành tích
28
Mẫu HSYC Của công trình đã xây dựng

Ai có mẫu HSYC cho chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa và HSYC cho chỉ định thầu thi công xây lắp (150tr<gói thầu <1tỷ) đã xây dựng cho tôi xin!
Bạn thử tham khảo Hồ sơ này xem, nếu thấy phù hợp thì làm.
 

File đính kèm

chuminh2212

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
Bài viết
218
Điểm thành tích
28
Hồ Sơ Mời Thầu Công Trình Thủy điện đây

Đây là HSMT mình sưu tầm được.Các bạn load về tham khảo nhé.Nếu thấy hay thì thanks cho mình nhé.:D:D
 

File đính kèm

nguyenduong171

Thành viên rất nhiệt tình
Bài viết
252
Điểm thành tích
18
Thực ra mẫu chỉ dùng tham khảo thôi, nội dung báo cáo các bạn nên dựa vào sườn BB xét thầu. Các bạn có thể tham khảo mẫu Báo cáo kết quả chỉ định thầu dưới đây:
 

File đính kèm

Hoàng Linh

Thành viên năng động
Bài viết
71
Điểm thành tích
8
Mình có cái mẫu BC đánh giá hồ sơ đề xuất cho công trình xây lắp chỉ định thầu đây, các bạn tham khảo nha. Các bạn xem lại NĐ 58- điều 41. Xin chào.
 

File đính kèm

quangden10

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
10
Điểm thành tích
3
Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

cái này mình mới thấy, up lên để mọi người xem cùng
Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
 

File đính kèm

Hoàng Linh

Thành viên năng động
Bài viết
71
Điểm thành tích
8
Chào bạn Hoàng Linh. Cảm ơn bạn đã cho anh em mẫu hồ sơ báo cáo HSXL , bạn có thể cho mọi người Password của file này với .Thanks !
Mình xin lỗi các bạn nha! Tài liệu quên xóa password- file đính kèm dưới đây đã xóa MK, các bạn tha lỗi nhé!n với.
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom