Thông bao giá vật liệu tỉnh Trà Vinh tháng 7,8,9/2008