Mình đang cần gấp bản tiếng Anh của tiêu chuẩn thiết kế cầu
22 TCN 272-05 (phần 11) để làm đối chiếu với bản dịch tiếng Hoa mình đang dịch. Anh (Chị) nào có tài liệu này cho mình xin với. Email: xingkangyang@hotmail.com
hoàn tất bản dịch tiếng Hoa mình sẽ post lên share cùng mọi người. thank alot !