QUYẾT ĐỊNH CỦA WEBMASTER DIỄN ĐÀN WWW.GIAXAYDUNG.VN
V/v thay đổi chức danh và bổ nhiệm chức vụ thành viên BQL diễn đàn

Hà Nội, ngày 03/12/2013
- Căn cứ nội quy và định hướng phát triển của diễn đàn www.giaxaydung.vn;
- Xét sự nhiệt tình và nguyện vọng của các thành viên;
- Xét ý kiến của các thành viên Ban quản lý;

Webmaster diễn đàn www.giaxaydung.vn quyết định

Điều 1: Bổ nhiệm các thành viên sau giữ chức vụ điều hành diễn đàn:

1. Mod Naat giữ chức SMod, Điều hành viên cao cấp diễn đàn. SMod Naat ngoài chức năng điều hành viên cao cấp, vẫn đảm nhiệm các vị trí Mod tại các vị trí đã được phân công.
2. Mod ks.thanhtan giữ chức SMod, Điều hành viên cao cấp diễn đàn. SMod ks.thanhtan ngoài chức năng điều hành viên cao cấp, vẫn đảm nhiệm các vị trí Mod tại các vị trí đã được phân công.
3. Thành viên pth911 giữ chức Mod Thành viên ban Điều hành diễn đàn, điều hành chuyên mục:
Văn bản trong hoạt động xây dựng
4. Thành viên kieumanhtu giữ chức Mod Thành viên ban Điều hành diễn đàn, điều hành chuyên mục:
Phần mềm quản lý, tính toán hiệu quả dự án
Excel chuyên ngành dự toán

Điều 2: Hiệu lực thi hành

- Thành viên có tên ở trên, Admin, Thanh tra diễn đàn, Smod, Mod và toàn thể thành viên diễn đàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Các thành viên BQL hoạt động theo quy chế của Diễn đàn.
- Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Webmaster www.giaxaydung.vn
Đã Ký