Hướng dẫn ko rõ ràng gì cả nhỉ? Tóm lại nếu ko lập DT theo bộ ĐG Hà Tĩnh mà lập theo định mức thì tính lương NC kiểu gì đây ta