Theo quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BXD
Phần xác định TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
1.4. Xác định chi phí quản lý
dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác
Chi phí quản lý‎ dự án (GQLDA), chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (GTV) và chi phí khác (GK) được xác định theo định mức chi phí tỷ lệ như mục 3, 4, 5 phần I Phụ lục số 2 của Thông tư này hoặc bằng cách lập dự toán hoặc từ dữ liệu của các dự án tương tự đã thực hiện. Trong trường hợp ước tính thì tổng các chi phí này (không bao gồm lãi vay trong thời gian thực hiện dự án và vốn lưu động ban đầu) không vượt quá 15% tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị của dự án.
Phần xác định SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
Chi phí quản lý‎ dự án (GSbQLDA), chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (GSbTV) và chi phí khác (GSbK) được ước tính không vượt quá 15% của tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị của dự án.
Vậy các Bác cho em hỏi khi làm thực tế thì chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác có được vượt quá 15% chi phí xây lắp và thiết bị không ạ.