Mình đang làm dự toán biện pháp kè dùng đê quai có khối lượng nhổ cọc bạch đàn có bạn nào biết dùng định mức nào chỉ mình. Và lắp dựng phên nứa, giằng tre có định mức nào về công việc ấy chỉ giúp mình. Cam ơn các bạn