Resources

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
50
Cập nhật
NĐ 83/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
60
Cập nhật
Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
0,00 star(s) 0 ratings
Cập nhật
Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
0,00 star(s) 0 ratings
Cập nhật
Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây
0,00 star(s) 0 ratings
Cập nhật
Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời qua
0,00 star(s) 0 ratings
Cập nhật
Quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
76
Cập nhật
Quyết định 212/QĐ-BXD ngày 25/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
66
Cập nhật
TCVN5574 -2012 về kết cấu bêtông và bêtông cốt thép
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
193
Cập nhật
Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
12
Cập nhật
Một số điểm mới của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
3
Cập nhật
Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
5
Cập nhật
Luật số 34.2009.QH12 sửa đổi bổ sung Điều 126 Luật Nhà ở và Điều 121 Luật đất đai
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
12
Cập nhật
Luật 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10.
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
3
Cập nhật
Các điểm mới / thay đổi của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 so với Luật Đấu thầu cũ
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
665
Cập nhật
Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
16
Cập nhật
Chú ý: Một số trường hợp Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
7
Cập nhật
Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa XI
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
4
Cập nhật
Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
4
Cập nhật
Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa XI
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
4
Cập nhật
Top