Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Resources

malsoni810
Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa XI
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
4
Cập nhật
DutoanGXD
Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
4
Cập nhật
malsoni810
Luật Thuế tài nguyên của Quốc hội, số 45/2009/QH12
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
5
Cập nhật
DutoanGXD
Tổng hợp Pháp lệnh & Luật của các lĩnh vực:
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
8
Cập nhật
DutoanGXD
Hiến Pháp Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
6
Cập nhật
DutoanGXD
Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
9
Cập nhật
DutoanGXD
Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
3
Cập nhật
DutoanGXD
Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
8
Cập nhật
DutoanGXD
Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
4
Cập nhật
DutoanGXD
Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
2
Cập nhật
lamriver
Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
12
Cập nhật
DutoanGXD
Luật Lưu Trữ số 01/2011/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2011
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
10
Cập nhật
DutoanGXD
Luật Khiếu Nại số 02/2011/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2011
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
5
Cập nhật
DutoanGXD
Luật Tố Cáo số 03/2011/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2011
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
6
Cập nhật
DutoanGXD
Luật đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
5
Cập nhật
DutoanGXD
Luật số 52/2005/QH11 của Quốc hội: Luật Bảo vệ môi trường
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
10
Cập nhật
lamriver
Luật Giá của Quốc hội, số 11/2012/QH13
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
15
Cập nhật
malsoni810
Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
16
Cập nhật
DutoanGXD
Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
14
Cập nhật
nguyentheanh
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
1.052
Cập nhật
Top Bottom