Resources

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
1.055
Cập nhật
Luật Xây dựng mới số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014
5,00 star(s) 3 ratings
Downloads
1.567
Cập nhật
Lập hồ sơ đấu thầu gói thầu xây lắp nguyentheanh
đấu thầu xây lắp, gói thầu, lập giá thầu, hồ sơ đấu thầu
4,68 star(s) 25 ratings
Downloads
3.347
Cập nhật
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD, khóa mềm, 32bit nguyentheanh
  • Featured
lap ho so hoan cong, lap ho so chat luong, quan ly chat luong
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
780
Cập nhật
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
208
Cập nhật
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự toán GXD nguyentheanh
Tự học lập dự toán, phần mềm dự toán, đọc bản vẽ, bóc khối lượng
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
168
Cập nhật
Top