Các Luật liên quan XD

Các Luật liên quan đến hoạt động xây dựng
Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, ngày ngày 18 tháng 06 năm 2014
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
560
Cập nhật
Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
12
Cập nhật
Một số điểm mới của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
3
Cập nhật
Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
5
Cập nhật
Luật số 34.2009.QH12 sửa đổi bổ sung Điều 126 Luật Nhà ở và Điều 121 Luật đất đai
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
12
Cập nhật
Luật 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10.
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
3
Cập nhật
Các điểm mới / thay đổi của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 so với Luật Đấu thầu cũ
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
665
Cập nhật
Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
16
Cập nhật
Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
16
Cập nhật
Luật Giá của Quốc hội, số 11/2012/QH13
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
15
Cập nhật
Luật số 52/2005/QH11 của Quốc hội: Luật Bảo vệ môi trường
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
10
Cập nhật
Luật đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
5
Cập nhật
Luật Tố Cáo số 03/2011/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2011
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
6
Cập nhật
Luật Khiếu Nại số 02/2011/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2011
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
5
Cập nhật
Luật Lưu Trữ số 01/2011/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2011
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
10
Cập nhật
Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
12
Cập nhật
Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
2
Cập nhật
Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
4
Cập nhật
Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
8
Cập nhật
Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
3
Cập nhật
Top