Quản lý hợp đồng xây dựng

So sánh điểm khác nhau giữa Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động QuyettoanGXD
4,89 star(s) 9 ratings
Downloads
3.082
Cập nhật
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng VanToanGXD
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
5,00 star(s) 2 ratings
Downloads
1.842
Cập nhật
Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
0,00 star(s) 0 ratings
Cập nhật
Top