Chú ý: Một số trường hợp Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật 2015-04-10

No permission to download
Một số trường hợp Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (Luật ban hành VBQPPL 2008)

1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.
Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.

4. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.

Các vấn đề trên áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2009

Download tài liệu tại đây:
Tác giả
DutoanGXD
Downloads
7
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from DutoanGXD

Top Bottom