Resource icon

Luật 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10. 2015-04-10

No permission to download
Luật 61/2010/QH12 ngày 25/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10.

- Hiệu lực: Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2011.

Nguồn: thuvienphapluat.vn

Ghi chú: Tin liên quan

1. Luật Về kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10
- Hiệu lực thi hành: Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001.Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.

2. Luật về bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11
- Hiệu lực thi hành: Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007; riêng đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, đối với bảo hiểm thất nghiệp thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Những quy định trước đây trái với Luật này đều bị bãi bỏ.
Tác giả
DutoanGXD
Downloads
3
Đọc
40
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from DutoanGXD

Top