Resource icon

Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa XI 2015-04-10

No permission to download
Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội khóa XI

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2006.

Toàn văn xem File đính kèm
Tác giả
malsoni810
Downloads
4
Đọc
20
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from malsoni810

Top