Resource icon

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, ngày ngày 18 tháng 06 năm 2014 2015-06-30

No permission to download
Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13. Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Luật có hiệu lực từ ngày 01/1/2015.
Tuy nhiên, đến nay 21/4/2015, chưa có nghị định hướng dẫn "sử dụng". Đã có anh em nào gặp vướng mắc bởi luật này chưa?
Tác giả
caravan
Downloads
559
Đọc
559
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings
Top