Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, ngày ngày 18 tháng 06 năm 2014 2015-06-30

No permission to download
Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13. Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Luật có hiệu lực từ ngày 01/1/2015.
Tuy nhiên, đến nay 21/4/2015, chưa có nghị định hướng dẫn "sử dụng". Đã có anh em nào gặp vướng mắc bởi luật này chưa?
Tác giả
caravan
Downloads
556
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings
Top Bottom