Resource icon

Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 2015-04-10

No permission to download
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012.
--------------------------------------------------
- Về cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo thực hiện theo quy định tại điều 31 Luật Quảng cáo.
Tác giả
DutoanGXD
Downloads
12
Đọc
35
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from DutoanGXD

Top