Resource icon

Luật số 34.2009.QH12 sửa đổi bổ sung Điều 126 Luật Nhà ở và Điều 121 Luật đất đai 2015-04-10

No permission to download
Luật số 34.2009.QH12-sửa đổi bổ sung Đ126 Luật Nhà ở và Đ121 Luật đất đai. (File Word)
- Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2009.
- Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Nguồn: vbqppl.moj.gov.vn
Tác giả
DutoanGXD
Downloads
12
Đọc
24
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from DutoanGXD

Top