Resource icon

Luật số 52/2005/QH11 của Quốc hội: Luật Bảo vệ môi trường 2015-04-10

No permission to download
Luật số 52/2005/QH11 của Quốc hội: Luật Bảo vệ môi trường.
Hiệu lực thi hành
- Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2006.
- Luật này thay thế Luật bảo vệ môi trường năm 1993.

Nguồn: http://vanban.chinhphu.vn
Tác giả
DutoanGXD
Downloads
10
Đọc
15
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from DutoanGXD

Top