Phần mềm Dự toán GXD khóa cứng 64bit  giá nhân công và lương thợ theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD

Phần mềm Dự toán GXD khóa cứng 64bit giá nhân công và lương thợ theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD 9.2plus

No permission to download
Phần mềm Dự toán GXD 9.2 plus khóa cứng. Bản dùng với Office 64bit. Phiên bản này cải tiến các vấn đề sau:
- Dữ liệu tính giá nhân công và tiền lương thợ điều khiển theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD về giá nhân công của Bộ Xây dựng.
- Dữ liệu tính giá nhân công được phân thành nhóm 1, nhóm 2 theo đúng Thông tư số 01/2015/TT-BXD
- Chọn địa điểm thi công xây dựng trong sheet Ts sẽ tự chọn mức lương đầu vào để tính giá nhân công và tiền lương thợ điều khiển.
- Bảng giá nhân công (sheet Nhan cong) thay đổi cách tính theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD.
- Tiền lương trong giá ca máy cũng tính với hệ số và nhóm 1 theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD.

Bản Dự toán GXD 10 đang hoàn thiện thêm, chúng ta cùng chờ đón GXD 10 công bố sau.
  • Like
Các tương tác: dangdo120

Latest updates

  1. Phần mềm Dự toán GXD khóa cứng 64bit giá nhân công và lương thợ theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD

    Phần mềm Dự toán GXD 9.2 plus khóa cứng. Bản dùng với Office 64bit cải tiến các vấn đề sau: - Dữ...
Top