Phần mềm Dự toán GXD khóa cứng 64bit  giá nhân công và lương thợ theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD

Phần mềm Dự toán GXD khóa cứng 64bit giá nhân công và lương thợ theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD 9.2plus

No permission to download
Phần mềm Dự toán GXD 9.2 plus khóa cứng. Bản dùng với Office 64bit cải tiến các vấn đề sau:
- Dữ liệu tính giá nhân công và tiền lương thợ điều khiển theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD về giá nhân công của Bộ Xây dựng.
- Dữ liệu tính giá nhân công được phân thành nhóm 1, nhóm 2 theo đúng Thông tư số 01/2015/TT-BXD
- Chọn địa điểm thi công xây dựng trong sheet Ts sẽ tự chọn mức lương đầu vào để tính giá nhân công và tiền lương thợ điều khiển.
- Bảng giá nhân công (sheet Nhan cong) thay đổi cách tính theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD.
- Tiền lương trong giá ca máy cũng tính với hệ số và nhóm 1 theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD.
- Thuật toán đã được nâng cấp để dữ liệu csv tự động chạy chính xác với cả bản GXD9.1 trở về trước.

Bản Dự toán GXD 10 đang hoàn thiện thêm, chúng ta cùng chờ đón GXD 10 công bố sau.
  • Like
Các tương tác: meomoc
Top