Phần mềm Dự toán GXD khóa mềm 32bit giá nhân công và lương thợ theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD

Phần mềm Dự toán GXD khóa mềm 32bit giá nhân công và lương thợ theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD 9.2.1Plus

No permission to download
Phần mềm Dự toán GXD 9.2 plus khóa mềm 32bit. Phiên bản này cải tiến các vấn đề sau:
- Dữ liệu tính giá nhân công và lương thợ điều khiển máy theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD về giá nhân công của Bộ Xây dựng.
- Dữ liệu tính giá nhân công được phân thành nhóm 1, nhóm 2 theo đúng Thông tư số 01/2015/TT-BXD
- Chọn địa điểm thi công xây dựng trong sheet Ts sẽ tự chọn mức lương đầu vào để tính giá nhân công và lương thợ điều khiển máy.
- Bảng giá nhân công (sheet Nhan cong) thay đổi cách tính theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD.
- Tiền lương trong giá ca máy cũng tính với hệ số và nhóm 1 theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD.
Bản Dự toán GXD 10 đang hoàn thiện thêm, chúng ta cùng chờ đón GXD 10 công bố sau.

Latest updates

  1. Phần mềm Dự toán GXD khóa mềm 32bit giá nhân công và lương thợ theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD

    Phần mềm Dự toán GXD 9.2 plus khóa mềm 32bit ngày 20/6/2015 có cải tiến 1 chút về thuật toán bù...

Bình luận mới nhất

xem thu sao
Very good! Thank you!
Các kỹ sư GXD rất tuyệt!
Top