Danh mục các văn bản quy định về khảo sát, thiết kế xây dựng

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.574
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
1- Quyết định số 32/2004/QĐ-BTC ngày 06/4/2004 của Bộ tài chính quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại các xã, phường, thị trấn. (kích vào đây để download)

2- Thông tư số 02/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng. (kích vào đây để download)

3- Công văn số 2200/BXD-KSTK ngày 27/10/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình. (kích vào đây để download)

4- Quyết định số 16/2006/QĐ-BXD ngày 05/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành “Quy định thiết kế điển hình, thiết kế mẫu công sở hành chính nhà nước”. (kích vào đây để download)

5- Chỉ thị số 12/2006/CT-BXD ngày 11/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác khảo sát xây dựng”. (kích vào đây để download)

6- Quyết định số 33/2006/QĐ-BXD ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ công chức trong lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở. (kích vào đây để download)

7- Thông tư số 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn khảo sát địa chất kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình. (kích vào đây để download)

8- Quyết định số 04/2007/QĐ-HDNTNN ngày 22/1/2007 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng. (kích vào đây để download)

9- Nghị định số 41/2207/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị. (kích vào đây để download)

10- Quyết định số 20/2007/QĐ-BXD ngày 23/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v ban hành mô hình công sở mẫu cơ quan hành chính nhà nước. (kích vào đây để download)

11- Quyết định số 21/2007/QĐ-BXD ngày 28/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v ban hành Quy định các yêu cầu về tiêu chuẩn xây dựng công sở các cơ quan hành chính nhà nước. (kích vào đây để download)

12- Quyết định số 07/2008/QĐ-BXD ngày 27/5/2007 của Bộ Xây dựng v/v Ban hành Thiết kế điển hình. (kích vào đây để download)

13- Quyết định số 8/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2007 của Bộ Xây dựng v/v ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư. (kích vào đây để download)
 

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
830
Điểm thành tích
93
I/ Các văn bản liên quan về khảo sát:

1. Luật xây dựng (Điều: 46, 47, 48, 49, 50, 51). => kích vào đây để download

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 (Khoản 1 Điều 1) => kích vào đây để download

3. Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Điều 45, 46, 54) => kích vào đây để download

4. Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai. => kích vào đây để download

5. Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng. => kích vào đây để download

6. Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Điều: 12, 13, 14, 15, 16). => kích vào đây để download

7. Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Điều: 8, 9, 10, 11, 12). => kích vào đây để download

8. Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. => kích vào đây để download

II/ Các văn bản liên quan về thiết kế:

1. Luật xây dựng (Điều: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61). => kích vào đây để download

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 (Khoản 1, 5, 6 Điều 1). => kích vào đây để download

3. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Điều: 8, 13, 15, 16, 17, 18, 38, 39, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 54). => kích vào đây để download

4. Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Điều: 2, 3). => kích vào đây để download

5. Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Khoản 4 Điều 1). => kích vào đây để download

6. Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Điều: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 47). => kích vào đây để download

7. Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. => kích vào đây để download

8. Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Điều: 13, 14, 15, 19). => kích vào đây để download

Còn tiếp phần thiết kế quy hoạch liên quan tới Luật Quy hoạch đô thị 2009 (Sẽ tiếp tục cập nhật sau).

Nguồn: www.sxd.binhthuan.gov.vn
 

Top