Danh mục văn bản về tiền đền bù giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất

Status
Không mở trả lời sau này.

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.013
Điểm tích cực
6.327
Điểm thành tích
113
XIII- NGHỊ ĐỊNH VÀ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CỦA BỘ NGÀNH, CHÍNH PHỦ VỀ TIỀN ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1-Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung các loại giá đất. (kích vào đây để download)
2- Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thục hiện nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung các loại giá đất. (kích vào đây để download)
3- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. (kích vào đây để download)
4- Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. (kích vào đây để download)
5- Nghị quyết của Chính phủ số 23/2006/NQ-CP ngày 7/9/2006 Về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo qui định tại Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ. (kích vào đây để download)
6- Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/ 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. (kích vào đây để download)
7- Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 2/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. (kích vào đây để download)
8- Nghị định số 123/2007/NĐ-Cp ngày 27/07/2007 của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung các loại giá đất. (kích vào đây để download)
9- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của chính phủ về Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thu hồi đất thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. (kích vào đây để download)
10- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 25/5/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007. của chính phủ về Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thu hồi đất thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. (kích vào đây để download)
11- Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 31/11/2007 của Bộ Tài chínhHướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (kích vào đây để download)
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top