HDSD Mẫu số 03a và Mẫu số 03c - Nghị định 99/2021/NĐ-CP Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Thu_Tran_2020

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Tham gia
3/3/20
Bài viết
53
Điểm thành tích
16
Tuổi
33
Nơi ở
Hà Nội
Mẫu số 03a và Mẫu số 03c - Nghị định 99/2021/NĐ-CP

Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Kèm theo là Biểu mẫu số 03a bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành và Biểu mẫu số 03c bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng.
File tải biểu mẫu số 03a, 03c file Word và file Excel ở file đính kèm cuối bài viết.

Biểu mẫu 03a, 03c áp dụng đối với các khoản thanh quyết toán sử dụng vốn đầu tư công. Nhưng các dự án đầu tư xây dựng vốn tư nhân cũng có thể sử dụng để “đỡ phải nghĩ nhiều”, tham khảo hoàn thiện hơn để đỡ phải sáng tác từ đầu.

I. SO SÁNH BIỂU MẪU SỐ 03A, 03C MỚI CÓ GÌ KHÁC SO VỚI CÁC BIỂU MẪU CŨ?
Qua nghiên cứu nhóm phát triển phần mềm Quyết toán GXD và biên tập
thanhquyettoan.com thấy như sau:
1. Về bảng biểu
- Biểu mẫu số 03a và 03c chính là tách phần khối lượng công việc hoàn thành và khối lượng công việc phát sinh ở Biểu mẫu 08b ra làm 2 bảng riêng.


1638236647723.png

Hình 1. Biểu mẫu số 08b ở Nghị định số 11/2020/NĐ-CP


1638236692614.png

Hình 2.1. Biểu mẫu số 03a ở Nghị định số 99/2021/NĐ-CP


1638236726277.png

Hình 2.2. Biểu mẫu số 03c ở Nghị định số 99/2021/NĐ-CP- Trong quá trình so sánh, các kỹ sư GXD thấy 2 biểu 03a và 03c ở Nghị định số 99/2021/NĐ-CP này tương ứng với 2 biểu 03a và 04 ở Thông tư số 08/2016/TT-BTC cũ từ trước mà chúng ta vẫn thường làm. Trong đó:
+ Biểu 03a ở Nghị định số 99/2021/NĐ-CP có 13 cột, còn Biểu 03a ở Thông tư số 08/2016/TT-BTC có 14 cột. Có 1 cột giảm là cột ‘‘Đơn giá bổ sung (Nếu có)’’. Các cột còn lại tương tự nhau.


1638236771972.png

Hình 3.1. Biểu mẫu số 03a ở Thông tư số 08/2016/TT-BTC
1638236793726.png

Hình 3.2. Biểu mẫu số 03a ở Nghị định số 99/2021/NĐ-CP

+ Biểu 03c ở Nghị định số 99/2021/NĐ-CP có 13 cột, tương ứng với 13 cột ở Biểu 04 ở Thông tư số 08/2016/TT-BTC.

1638243137995.png

Hình 4.1. Biểu mẫu số 03c ở Nghị định số 99/2021/NĐ-CP1638243156829.png

Hình 4.2. Biểu mẫu số 04 ở Thông tư số 08/2016/TT-BTC

2. Về các dòng bên dưới bảng
2.1. Mẫu 03a: Thanh toán khối lượng theo hợp đồng

Mẫu 03a ở Nghị định 99/2021 mục 1 ghi rõ là Giá trị hợp đồng chứ không ghi là Giá trị hợp đồng hoặc phát sinh như biểu mẫu 08b Nghị định 11/2020 nữa.
Mục 6 và mục 7 sửa chữ ‘‘thanh toán’’ thành ‘‘giải ngân’’ và có thêm các mục nhỏ so với Mẫu 08b ở Nghị định 11/2020 và Mẫu 03a ở Thông tư 08/2016.
Chi tiết sự thay đổi ở các chữ bôi đỏ hình ảnh bên dưới :

1638243291956.png

Hình 5.1. Mẫu 03a Nghị định 99/2021/NĐ-CP


1638243393272.png

Hình 5.2. Mẫu 08b Nghị định 11/2020/NĐ-CP


1638243410426.png

Hình 5.3. Mẫu 03a Thông tư 08/2016/TT-BTC
2.2. Mẫu 03c : Thanh toán phát sinh so với hợp đồng
Mẫu 03c ở Nghị định 99/2021 mục 1 ghi rõ là Tổng giá trị khối lượng phát sinh chứ không ghi là Giá trị hợp đồng hoặc phát sinh như biểu mẫu 08b Nghị định 11/2020 nữa.
Mục 6 và mục 7 sửa chữ ‘‘thanh toán’’ thành ‘‘giải ngân’’ và có thêm các mục nhỏ so với Mẫu 08b ở Nghị định 11/2020 và Mẫu 03a ở Thông tư 08/2016. Chi tiết ở hình ảnh bên dưới :

1638243468867.png

Hình 6.1. Mẫu 03c Nghị định 99/2021/NĐ-CP1638243487252.png

Hình 6.2. Mẫu 08b Nghị định 11/2020/NĐ-CP1638243506000.png

Hình 6.3. Mẫu 04 Thông tư 08/2016/TT-BTC


II. PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD CÓ CẢI TIẾN, NÂNG CẤP THEO CÁC BIỂU MẪU MỚI ?

Do nghiên cứu và giảng dạy Khóa học Thanh quyết toán GXD nên chúng tôi luôn theo sát và cập nhật các vấn đề chuyên môn, các quy định mới nhất có hiệu lực để phổ biến cho học viên.

Hiện tại nhóm tác giả phần mềm Quyết toán GXD đẫ nghiên cứu thuật toán và cập nhật phần mềm Quyết toán GXD để bạn có thể chạy
thanh quyết toán hợp đồng theo các mẫu biểu áp dụng từ ngày 1/1/2022 là ngày Nghị định 99/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

III. CÁCH GHI MẪU SỐ 03A Ở NGHỊ ĐỊNH 99/2021/NĐ-CP NHƯ THẾ NÀO
Theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP hướng dẫn cách ghi Mẫu số 03a như sau:

1. Giá trị hợp đồng: là giá trị mà chủ đầu tư và nhà thầu đã ký kết theo quy định của pháp luật.

Giá trị dự toán được duyệt (trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng): là giá trị dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với từng công việc, hạng mục công trình, công trình.

2. Giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng (hoặc đã tạm ứng trực tiếp cho chủ đầu tư trường hợp tự thực hiện hoặc đã tạm ứng cho các tổ chức, đơn vị thực hiện các công việc không thông qua hợp đồng) chưa được thu hồi đến cuối kỳ trước.

3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu (trực tiếp cho chủ đầu tư trường hợp tự thực hiện hoặc cho các tổ chức, đơn vị thực hiện các công việc không thông qua hợp đồng) phần giá trị khối lượng đã hoàn thành đến cuối kỳ trước (không bao gồm số tiền đã tạm ứng).

4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: là luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng (hoặc theo dự toán trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng) đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng (hoặc theo dự toán) trong kỳ phù hợp với biên bản nghiệm thu đề nghị thanh toán. Trường hợp không đủ kế hoạch vốn để thanh toán hết giá trị khối lượng đã được nghiệm thu ghi trong Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành, thì sẽ chuyển sang kỳ sau thanh toán tiếp, không phải lập lại Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành mà chỉ lập giấy đề nghị thanh toán.

5. Thanh toán để thu hồi tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất thanh toán để thu hồi một phần hay toàn bộ số tiền tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (khoản 2 Mẫu số 03a/TT) theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (chuyển từ tạm ứng thành thanh toán khối lượng hoàn thành).

Thanh toán thu hồi tạm ứng trong trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng: là số tiền mà chủ đầu tư thu hồi một phần hay toàn bộ số tiền tạm ứng theo dự toán còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (khoản 2 Mẫu số 03a/TT) (chuyển từ tạm ứng thành thanh toán khối lượng hoàn thành).

6. Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này: là số tiền mà chủ đầu tư đề nghị cơ quan kiểm soát, thanh toán thực hiện thanh toán cho nhà thầu theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (sau khi trừ số tiền thu hồi tạm ứng tại khoản 5 Mẫu số 03a/TT). Trong đó gồm tạm ứng (nếu có) và thanh toán khối lượng hoàn thành.

Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này trong trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng: là số tiền mà chủ đầu tư đề nghị cơ quan kiểm soát, thanh toán thực hiện thanh toán cho chủ đầu tư hoặc đơn vị thực hiện theo dự toán được duyệt (sau khi trừ số tiền thu hồi tạm ứng tại khoản 5 Mẫu số 03a/TT). Trong đó gồm tạm ứng (nếu có) và thanh toán khối lượng hoàn thành.

(Lưu ý: Giá trị đề nghị thanh toán lũy kế trong năm kế hoạch đến cuối kỳ này không được vượt kế hoạch vốn đã bố trí cho công việc hoặc dự án trong năm kế hoạch)

7. Luỹ kế giá trị giải ngân gồm 2 phần:

- Tạm ứng: Giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (khoản 2 Mẫu số 03a/TT) trừ thu hồi tạm ứng (khoản 5 Mẫu số 03a/TT) cộng phần tạm ứng (nếu có) của khoản 6 Mẫu số 03a/TT.

- Thanh toán khối lượng hoàn thành: là số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết kỳ trước (khoản 3 Mẫu số 03a/TT) cộng với thu hồi tạm ứng (khoản 5 Mẫu số 03a/TT), cộng phần thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành kỳ này (khoản 6 Mẫu số 03a/TT).

8. Đơn vị tiền là ngoại tệ áp dụng đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài.

IV. TẢI BIỂU MẪU THANH TOÁN 03A BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH VÀ MẪU 03C BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG
File Word và file Excel đính kèm bên dưới, bạn tải nhé.

Các bạn hãy ghi danh khóa học Thanh quyết toán GXD để được hướng dẫn làm Hồ sơ thanh quyết toán công trình theo biểu mẫu mới với nhiều kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế được chuyên gia chia sẻ.
Liên hệ Ms Thu An 0974 889 500 https://nghiemthuthanhtoan.com để đăng ký.

 

File đính kèm

 • Mau-03a-03c-04a-Nghi-dinh-99-2021.xlsx
  28,2 KB · Đọc: 11.791
 • gxd.vn-Mau-so-03aTT-99-2021-ND-CP.docx
  29,3 KB · Đọc: 5.314
 • gxd.vn-Mau-so-03cTT-99-2021-ND-CP.docx
  27,3 KB · Đọc: 4.239
 • gxd.vn-Mau-so-04aTT-99-2021-ND-CP.docx
  29,2 KB · Đọc: 2.462

thanhvuvp

Thành viên mới
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
Đã đăng ký mua ngay phần mềm Quyết toán GXD và thấy quyết định rất đúng đắn, công cụ không thể thiếu dùng cho anh/em Kỹ sư QS. Thích cái là có các trang sổ tay dutoan.gxd.vn, qlcl.gxd.vn, quyettoan.gxd.vn luôn luôn cập nhật cho cộng đồng xây dựng.
 

dinhchinhdtu

Thành viên mới
Tham gia
18/9/14
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Phần mềm Quyết toán GXD năm 2023 đã cải tiến rất hay.
 

caobangdpv

Thành viên có triển vọng
Tham gia
8/3/08
Bài viết
7
Điểm thành tích
1
Kết mấy tính năng mới Spin giai đoạn thanh toán, phát sinh, điều chỉnh giá, hệ số Pn của Quyết toán GXD năm 2023 quá.
 

phuocnh

Thành viên mới
Tham gia
12/3/13
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Tuổi
39
Unlock a world of casual fun and excitement with the premier dating site.
Sexual adventures without obligations
Verified Females
Super casual Dating
 

Top