Trả lời vào chủ đề

Câu hỏi chống vào diễn đàn viết linh tinh: Khai căn bậc 2 của 9 bằng mấy?
Top