Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thanh quyết toán chi phí hạng mục chung

Đinh Tấn Linh

Quản trị cấp cao
Bài viết
1.521
Điểm thành tích
113
Hiện nay, rất có nhiều ý kiến về thanh quyết toán chi phí hạng mục chung. Mình xin trích dẫn một số nội dung tìm hiểu về hỏi đáp trên mạng về vấn đề này.

1. Hỏi: Chi phí hạng mục chung của gói thầu thi công xây dựng được xác định bằng định mức chi phí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố hoặc bằng cách lập dự toán.

Đơn vị của ông Phạm Quốc Công (Đắk Nông) thực hiện gói thầu có giá dự toán được gồm chi phí xây dựng (cả chi phí hạng mục chung) và chi phí dự phòng. Khi lập hồ sơ mời thầu, bên mời thầu mời 3 mục là chi phí hạng mục chung, chi phí xây dựng và chi phí dự phòng.


Khi chào thầu, nhà thầu chào 3 chi phí và đã ký hợp đồng là chi phí hạng mục chung, chi phí xây dựng, chi phí dự phòng. Trong đó chi phí hạng mục chung gồm: Chi phí bảo hiểm công trình phần thuộc trách nhiệm của nhà thầu, chi phí xây dựng nhà tạm, chi phí trực tiếp phí khác.

Hiện nay nhà thầu thi công đã đệ trình hồ sơ thanh toán. Ông Công hỏi, việc thanh toán chi phí hạng mục chung như chi phí xây dựng nhà tạm, trực tiếp phí, bảo hiểm được xác định như thế nào?
Trả lời:
Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều khoản trong hợp đồng mà các bên đã ký kết.

Khi thanh toán theo các thỏa thuận trong hợp đồng các bên không phải ký các phụ lục hợp đồng, trừ trường hợp bổ sung công việc chưa có trong hợp đồng.

Việc tạm ứng, thanh toán, hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

2. Hỏi: Theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD, chi phí hạng mục chung gồm: Chi phí xây dựng nhà tạm, chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung nhưng không xác định được khối lượng từ thiết kế và chi phí hạng mục chung còn lại. Hiện nay nhà thầu thi công đã đệ trình hồ sơ thanh toán trong đó có hạng mục chung. Tôi xin hỏi, việc thanh toán chi phí hạng mục chung như "chi phí một số công việc không xác định được từ thiết kế" được xác định như thế nào, các thủ tục kèm theo như thế nào?

Trả lời:
Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí một số công việc không xác định được từ thiết kế thuộc chi phí hạng mục chung trong chi phí khác, được xác định bằng tỷ lệ % trên chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế giá trị gia tăng quy định tại Bảng 2.4 Phụ lục số 2 Thông tư này.

Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo các nội dung quy định trong hợp đồng đã ký và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

3. Hỏi:
Kính gửi sở xây dựng, hiện nay theo nghị định 32 có phần chi phí hạng mục chung công trình gồm 2 mục: chi phí nhà tạm và chi phí các khối lượng không xác định được trong hồ sơ thiết sơ thiết kế, nay tôi xin hỏi cách để thanh toán chi phí này! Trong thời gian chờ đợi, tôi xin chân thành cảm ơn!
(Độc giả Nguyễn Quốc Tấn; Địa chỉ: Quảng Ngãi)

Trả lời:
Sở Xây dựng trả lời nội dung bạn đọc như sau:- Theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì:

+ Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công và Chi phí một số công việc thuộc hạng Mục chung nhưng không xác định được khối lượng từ thiết kế thuộc Chi phí hạng mục chung của gói thầu thi công xây dựng.

+ Hai (02) loại chi phí này, được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị.

Đối với các trường hợp đặc biệt khác (như công trình có quy mô lớn, phức tạp, các công trình trên biển, ngoài hải đảo, các công trình sử dụng vốn ODA lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế) nếu Khoản Mục chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và Điều hành thi công tính theo tỷ lệ (%) không phù hợp thì chủ đầu tư căn cứ điều kiện thực tế tổ chức lập và phê duyệt dự toán chi phí này. Phương pháp lập dự toán cho Khoản Mục chi phí này theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016.

- Theo quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp thì trong hợp đồng thi công phải có Phụ lục bảng giá hợp đồng.

Trong cơ cấu Phụ lục bảng giá hợp đồng, chi phí hạng mục chung được tách riêng (theo từng khoản) và cách tính như các hạng mục (hoặc phần việc) xây lắp khác.

- Việc thanh toán hợp đồng xây dựng (trong đó kể cả các khoản thuộc chi phí hạng mục chung) phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều khoản trong hợp đồng mà các bên đã ký kết.

- Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo qui định tại Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Điều 9 Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chínhquy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

4. Hỏi:
Tôi đang trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng 1 dự án. Hợp đồng ký với nhà thầu xây lắp có hạng mục chung bao gồm chi phí lán trại, chi phí bảo đảm giao thông và chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định, cán bộ thẩm định yêu cầu phải làm rõ chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế, tức là phải lập riêng 1 phụ lục khác để quyết toán hạng mục chung và phải diễn giải toàn bộ khối lượng của chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế ra chi tiết. Xin hỏi, yêu cầu làm như vậy có đúng không?

Trả lời:
Bộ Xây dựng trả lời: Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.
 

dutoansu

Thành viên năng động
Bài viết
68
Điểm thành tích
16
Đọc các câu trả lời của các sở toàn chung chung lý thuyết quá. Thực ra với câu trả lời của các sở và BXD thì đa số người hỏi đều biết biết là theo quy định ở trong TT06/BXD và TT03/2014 BKHĐT + căn cứ hợp đồng để xử lý việc thanh toán, quyết toán.
 

Đinh Tấn Linh

Quản trị cấp cao
Bài viết
1.521
Điểm thành tích
113
Đọc các câu trả lời của các sở toàn chung chung lý thuyết quá. Thực ra với câu trả lời của các sở và BXD thì đa số người hỏi đều biết biết là theo quy định ở trong TT06/BXD và TT03/2014 BKHĐT + căn cứ hợp đồng để xử lý việc thanh toán, quyết toán.
Các câu trả lời cơ bản đều rất chung chung, nên mới xảy ra chuyện thực tế ở mỗi địa phương làm mỗi kiểu. Không thống nhất về cách làm và quyết toán.
Có một số anh em có trao đổi như thế này để mọi người cùng thảo luận:

1. Trường hợp khi lập dự toán theo Thông tư 06/2016/TT-BXD, dự thầu, hợp đồng các đơn vị đều áp dụng hệ số % theo Bộ Xây dựng công bố ----> Khi quyết toán thực hiện quyết toán xem việc áp dụng hệ số % đã chính xác chưa.

2. Trường hợp lập dự toán theo Thông tư 06/2016/TT-BXD, dự thầu, hợp đồng các đơn vị thực hiện tính toán bằng cách lập dự toán chi tiết của các chi phí này ----> Khi quyết toán phải chứng mình (Tức là quyết toán như một gói thầu riêng lẻ).

Nói chung vẫn chưa thể rõ ràng được trong cách làm, trong thời gian tới e sẽ cố gắng tìm thêm văn bản của cơ quan nhà nước trả lời cụ thể về vấn đề này để mọi người cùng xem, thống nhất. Riêng vấn đề này rất mong ae trong ngành XD cùng nhau tiếp tục thảo luận để làm rõ vấn đề
 

KieuManhTu

Thành viên BQL Diễn đàn
Bài viết
195
Điểm thành tích
43
1. Trường hợp khi lập dự toán theo Thông tư 06/2016/TT-BXD, dự thầu, hợp đồng các đơn vị đều áp dụng hệ số % theo Bộ Xây dựng công bố ----> Khi quyết toán thực hiện quyết toán xem việc áp dụng hệ số % đã chính xác chưa.

2. Trường hợp lập dự toán theo Thông tư 06/2016/TT-BXD, dự thầu, hợp đồng các đơn vị thực hiện tính toán bằng cách lập dự toán chi tiết của các chi phí này ----> Khi quyết toán phải chứng mình (Tức là quyết toán như một gói thầu riêng lẻ).
Em có chút ý kiến chia sẻ từ kinh nghiệm thực tế như sau:
Cá nhân em làm kiểm toán, cũng có gặp một vài dự án có kiểu mời Hạng mục chung ở dạng dự toán.
1 dự án vốn ODA, mời hạng mục chung có một số chi phí:
- Bảo hiểm công trình: chủ đầu tư giao nhà thầu mua bảo hiểm công trình với (chi phí trọn gói 350 triệu). Đối với trường hợp này, để nhà thầu được quyết toán nhất thiết phải có hồ sơ bảo hiểm công trình (hợp đồng bảo hiểm, chứng nhận bảo hiểm).
- Chi phí chụp ảnh công trường làm dữ liệu (trọn gói). Để được thanh toán, nhất định phải có bộ ảnh chụp là dữ liệu được chủ đầu tư chấp thuận.
- Sản xuất video tiến độ, mỗi tháng 1 lần, mỗi lần 15 phút (trong vòng 18 tháng). Để được thanh toán, nhất định phải có các Video về tiến độ.
Ngoài ra còn rất nhiều chi phí khác.

1 dự án vốn của doanh nghiệp nhà nước, sửa chữa đường chạy của một trung tâm huấn luyện thể thao.
Khi mời thầu, phần hạng mục chung lấy nguyên các đầu mục như mẫu trong TT 03/2016, trong đó có mục "Làm đường tránh". Tuy nhiên trong quá trình thi công sửa chữa đường chạy thì trung tâm này đóng cửa phục vụ sửa chữa. Do đó không có chuyện là phải thi công đường tránh ở công trình này. Do đó mục này nhất định bị cắt giảm khỏi quyết toán.

Như vậy thực tế là hạng mục chung ngoài phần nhà tạm, và một số khối lượng không xác định từ thiết kế thì còn có thể có nhiều chi phí nữa được đưa vào. Do đó, có thể có thêm 1 quan điểm là công việc nào có khối lượng cụ thể, có sản phẩm cụ thể để bàn giao, lưu trữ thì sản phẩm đó phải có. Hoặc nếu đã chôn vùi thì phải có xác nhận để đảm bảo là có làm có hưởng.
 

dutoansu

Thành viên năng động
Bài viết
68
Điểm thành tích
16
Để thuận tiện cho việc thanh toán chi phí hạng mục chung thì khi thương thảo hợp đồng phải đưa chi tiết các nội dung khoản mục vào.
 

Đinh Tấn Linh

Quản trị cấp cao
Bài viết
1.521
Điểm thành tích
113
Để thuận tiện cho việc thanh toán chi phí hạng mục chung thì khi thương thảo hợp đồng phải đưa chi tiết các nội dung khoản mục vào.
Đối với gói thầu lựa chọn thầu qua đấu thầu thì bước này đã được đưa vào hồ sơ dự thầu từ giai đoạn đấu thầu rồi anh à. Giai đoạn thương thảo hợp đồng có lẽ chăng chỉ thống nhất lại một số nội dung về chi phí này giữa Chủ đầu tư và nhà thầu
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom