Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Vba copy dòng cuối và dữ liệu+thêm stt ok (ai giúp mình undo được mỗi khi thêm dòng không)

Sa DQ

Thành viên năng động
Bài viết
76
Điểm thành tích
8
Bạn thêm câu lệnh (có đánh dấu) để hiểu rõ hơn vấn đề cái đã!
PHP:
Sub THEMDONGCUOI()
On Error Resume Next
  ActiveSheet.AutoFilterMode = 0
  With [A65536].End(3)
  .Resize(, 175).Copy
  .Offset(1).Resize(1, 175).Insert xlDown, 0
  .Offset(1).Resize(1, 175).SpecialCells(1).Value = ""
  .Offset(1).Resize(1, 5).Interior.ColorIndex = 34 + .Row Mod 9  '<=|'
  End With
  Application.CutCopyMode = 0
End Sub
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom