Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Viết code VBA đọc serial mainboard

Tranhoe

Thành viên năng động
Bài viết
73
Điểm thành tích
28
Có Bác nào biết cách Viết code VBA đọc serial mainboard và ổ đĩa cho Mình xin với.
 

danlaptrinh

Thành viên mới
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Bạn thử đoạn Code này nhé
Function HDSerialNumber() As String
Dim fsObj As Object
Dim drv As Object
Set fsObj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set drv = fsObj.Drives("C")
HDSerialNumber = Left(Hex(drv.SerialNumber), 4) _
& "-" & Right(Hex(drv.SerialNumber), 4)

End Function
 

vu_tuan_manh_linh

Thành viên có triển vọng
Bài viết
7
Điểm thành tích
3
Có 1 đoạn code khác đọc địa chỉ ổ cứng như sau:
---
Function HDAd()
Dim abc As String
Dim ObjetoWMI As Object
Dim Disco As Object
Dim Discos As Object
Dim j As Integer
Set ObjetoWMI = GetObject("WINMGMTS:")
Set Discos = ObjetoWMI.InstancesOf("Win32_PhysicalMedia")
For Each Disco In Discos
abc = Disco.SerialNumber
If Len(Trim(abc)) > 0 Then
Exit For
End If
Next
HDAd = Trim(abc)
End Function
Tuy nhiên đọc khá chậm trên laptop (dù mình đã thay ổ 7200 cho ổ 5400 nhưng không khả thi hơn!)
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom