QA - Glossary of Civil Engineering Terminologies

Hỏi đáp về thuật ngữ chuyên ngành

Request for Civil Engineering Translation Service

Yêu cầu về dịch thuât chuyên ngành
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2
L
Trả lời
3
Đọc
8.002
C
Trả lời
6
Đọc
9.665
Trả lời
1
Đọc
4.301
doanquang.pham
C
Trả lời
3
Đọc
15.751
Trả lời
1
Đọc
5.062
doanquang.pham
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD